FLORIANY dla aktywnych strażaków

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „FLORIANY” to przedsięwzięcie poświęcone rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych społeczności.

Jego głównym przesłaniem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

– Zapraszamy do udziału najbardziej aktywne społecznie OSP, samorządy, organizacje pozarządowe i lokalnych pracodawców – zachęcają do udziału organizatorzy konkursu.

A FLORIANY to Ogólnopolski Konkurs zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika „Strażak”. Skierowany jest do strażaków ochotników i lokalnych społeczności z samorządem na czele. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Podczas Konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

 II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018 została objęta Patronatami Honorowymi Marszałków 15 województw oraz Patronatami Honorowymi ZGWRP, ZMP, ZPP oraz ZWRP.

 Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2018 roku w dwunastu kategoriach, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do II edycji Konkursu FLORIANY:

I Infrastruktura

OSP samodzielnie lub we współpracy z samorządami, lokalnymi organizacjami oraz różnymi instytucjami podejmują inicjatywy związane z poprawą i rozwijaniem lokalnej infrastruktury, np.: tworzeniu atrakcyjnych i bezpiecznych placów zabaw, remontują świetlice wiejskie, które są ośrodkami integracji i życia kulturalno-społecznego wspólnoty. Również remiza strażacka bywa ważnym elementem lokalnej infrastruktury, bowiem często jej część zostaje oddana mieszkańcom do różnych celów i rozwijania aktywności.

II Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zagrożeń to podstawowy i bardzo szeroki zakres działań OSP. Potrafią w bardzo pomysłowy sposób edukować w prewencji nie tylko przeciwpożarowej, namawiają do instalowania czujników czadu, noszenia odblasków, uczą prawidłowej ewakuacji w sytuacjach zagrożenia życia. Często wiedza, jaką przekazują dzieciom podczas pokazów ratowniczych pozwala uniknąć zagrożenia, bo dziecko ostrzega rodziców – „Mamo, tato, a w szkole strażak mówił, że tak nie wolno”.

III Ochrona środowiska i ekologia

Strażacy ochotnicy, mieszkańcy małych miejscowości i wsi, żyją blisko natury i dbają o otaczające ich środowisko. Angażują się między innymi w akcje oczyszczania lasów, rzek i stawów, dbają o czystość swoich miejscowości, edukują na temat prawidłowego i bezpiecznego palenia w domowych piecach, podejmują szereg ciekawych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

IV Estetyka przestrzeni publicznej

Estetyka publicznej przestrzeni ma ogromne znaczenie dla jakości życia i kształcenia wrażliwości estetycznej. Strażacy bardzo często upiększają swoje miejscowości, tworząc atrakcyjne miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców. Za przykład tego typu działań może posłużyć społeczne budowanie altan, skwerów, sadzenie drzewek i kwiatów, pielęgnacja publicznych klombów i parków, a także kolorystyczne odświeżanie ulicznych hydrantów czy czytelne ujednolicanie tablic z nazwami ulic i numerami domów, które ładniej się prezentują i jednocześnie są bardzo pomocne podczas akcji ratunkowych, w których liczy się czas dotarcia pod właściwy adres i szybkość działania.

V Edukacja

W tej sferze OSP prowadzą intensywne działania prospołeczne w bardzo wielu obszarach. Uczą wszystkich członków wspólnoty, od najmłodszych po seniorów, prawidłowych zachowań w przypadku zaistnienia niebezpiecznych dla życia sytuacji, prowadzą szkolenia prewencyjne, pokazując, jak unikać zagrożeń, uczą i inspirują do pielęgnowania lokalnych tradycji oraz historii, objaśniają, jak dbać o środowisko naturalne – pokazują, jak być lepszym człowiekiem.

VI Sport, rekreacja i turystyka

Strażacy ochotnicy, którzy sami muszą regularnie dbać o własną kondycję fizyczną, uczestniczą w licznych wydarzeniach sportowych i równie intensywnie angażują się w promocję zdrowego stylu życia. Organizują drużyny i imprezy sportowe dla lokalnej społeczności, aranżują lub współtworzą plenerowe miejsca spotkań, odpoczynku i rekreacji dla swojej społeczności, w których organizowane są pikniki czy wspólne grille. Angażują się – czynnie i pozyskując finansowanie – w budowę wiejskich boisk, tworzenie i rozwijanie ścieżek rowerowych i dla biegaczy, miejsc przeznaczonych do treningów, jak: siłownie plenerowe, szlaków turystycznych.

VII Kultura i tradycja

Kategoria ta, silnie powiązana z obszarem edukacji, jest gruntem, na którym OSP realizują bardzo liczne projekty, np. organizują i współtworzą lokalne muzea, izby pamięci przy remizach uwieczniające lokalną historię, podejmują inicjatywy czczące jej bohaterów, przygotowują czasowe wystawy starych fotografii, dzięki którym mieszkańcy dowiadują się jak wyglądały ich miejscowości w przeszłości i jak żyli ich przodkowie. Strażacy tworzą także kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych, zespoły pieśni i tańca, teatry wiejskie, kabarety i zespoły muzyczne, wśród których najbardziej znane są orkiestry OSP. Uczestniczą też w realizacji takich inicjatyw, jak zyskujący na popularności projekt „Kino za Rogiem”, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Grzegorz Molewski zasiadający w Kapitule Konkursu FLORIANY.

VIII Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

Aktywizacja najstarszego pokolenia i inicjowanie współpracy międzypokoleniowej buduje wspólnotę, uczy szacunku dla osób starszych i jednocześnie, inspiruje młodych do pielęgnowania swoich korzeni oraz lokalnych tradycji. Jedną z form społecznej aktywności OSP jest właśnie dbałość o seniorów, a zwłaszcza o osoby samotne, które mieszkają same lub przebywają w domach opieki. Strażacy ochotnicy inicjują wspólne projekty dla seniorów i młodzieży, organizują lub współorganizują pomoc dla osób starszych, angażując do tego także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, udostępniają seniorom świetlice w remizach do wspólnego spędzania czasu, organizują dla nich wieczorki, wystawy zdjęć z prywatnych kolekcji, itp.

Integracja społeczna jest wielką wartością, która buduje siłę społeczności i dzięki której możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia wspólnoty. Strażacy ochotnicy zazwyczaj są inicjatorami, organizatorami i współorganizatorami wydarzeń – festynów, pikników, które w radosnej atmosferze umacniają społeczne więzi. Są to również idealne okazje dla OSP do prowadzenia pokazów bezpieczeństwa, nauki udzielania pierwszej pomocy, jak również aktywizowania mieszkańców do sportowej rywalizacji. Nierzadko strażacy organizują przy remizach świetlice środowiskowe z bardzo atrakcyjnym programem rekreacyjno-edukacyjnym dla dzieci.

IX Innowacje oraz integracja cyfrowa

Ochotnicze Straże Pożarne, idąc z duchem czasu i rozwojem nowych technologii, intensywnie działają na rzecz powszechnego i bezpiecznego zarazem włączenia swoich społeczności do sieci, rozwijania biegłości w posługiwaniu się komputerami. W świetlicach remiz strażackich powstają publicznie dostępne sale wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy podłączony do szybkiego Internetu. Często to tutaj dzieci uczą się obsługi komputera i korzystania z Internetu.

X Współpraca zagraniczna

Ochotnicze Straże Pożarne tradycyjnie już współpracują na szeroką skalę ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami z różnych państw – sąsiednich, jak i tych odległych. Organizowane są wymiany młodzieży, imprezy integracyjne oraz wspólne międzynarodowe przedsięwzięcia polegające na pozyskiwaniu profesjonalnego sprzętu, samochodów i wyposażenia.

XI Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Jest to kategoria szczególna Konkursu FLORIANY, za której pośrednictwem strażacy ochotnicy mają możliwość podziękować przedsiębiorcom i pracodawcom działającym na terenie gminy, powiatu, województwa za wspomaganie społecznie pożytecznych inicjatyw, których efektem jest poprawa warunków życia społeczności, czyli ich wkład w rozwój odpowiedzialnego społecznie biznesu.

XII Kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować” skierowana do strażaków ochotników, jest częścią programu edukacyjnego dla szkół podstawowych o tej samej nazwie realizowanego w partnerstwie przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP. Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach Programu „RUR” zostaną nagrodzone przez prezesa Fundacji WOŚP i członka Kapituły Konkursu Jurka Owsiaka podczas ceremonii wręczenia FLORIANÓW 4 maja 2018 roku.

 Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursu wskaże nominowanych do nagrody FLORIANA (Strażackiego OSCARA), a podczas Gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców.

W pierwszej edycji FLORIANÓW wpłynęło 375 projektów ze wszystkich województw. Spośród nich Kapituła Konkursu nominowała do nagrody FLORIANY 2017 w poszczególnych kategoriach aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich zwycięzców. Podczas Gali Finałowej Kapituła Konkursu przyznała 21 statuetek.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do końca lutego 2018 r. na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY”.

Wszelkie szczegóły, bieżące informacje, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.

(źródło: Nina Mirgos-Kilanowska, Rzecznik Prasowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej)
Strażak z Woli Krzysztoporskiej najlepszym krwiodawcą w województwie

MICHAŁ KRUPA z jednostki OSP Wola Krzysztoporska zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie „Honorowy Dawca Krwi OSP 2017 Roku” organizowanym przez marszałka województwa łódzkiego.

Tytuł najbardziej zasłużonego druha krwiodawcy w województwie łódzkim Michał Krupa odebrał podczas uroczystej gali zorganizowanej 24 listopada przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. A za tym tytułem kryją się konkretne osiągnięcia. Dotąd pan Michał oddał honorowo ponad 26 litrów krwi. W tym roku (do września) – już 1800 ml. A zaczął w 1996 r. jako osiemnastolatek. – Po raz pierwszy przyszedłem na zbiórkę krwi z tatą, no i już zostałem – wspomina.
W Ochotniczej Straży Pożarnej Michał Krupa służy od 7 lat. Teraz pełni funkcję gospodarza jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej. Jest też bardzo dobrze wyszkolonym strażakiem. Skończył strażacki kurs podstawowy, kurs kwalifikowanej pomocy medycznej, kurs ratownictwa technicznego i kurs dowódcy.

Oprócz tego jest też prezesem Klubu HDK PCK „Ognioodporni” w Woli Krzysztoporskiej, do którego w tej chwili należy około 30 osób. W ubiegłym roku klub obchodził 40-lecie istnienia. – Członkowie naszego klubu, wśród których jest coraz więcej młodych osób, biorą czynny udział w spartakiadach gminnych i powiatowych HDK PCK – mówi Michał Krupa. – Przede wszystkim jednak regularnie oddają krew. Zbiórki odbywają się co 3 miesiące w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Ta najbliższa już 17 grudnia. Zapraszamy! – zachęca najbardziej zasłużony druh krwiodawca w województwie.
A my dziękujemy i gratulujemy zaszczytnego tytułu!

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku „Najlepszym Dowódcą OSP” w województwie łódzkim został kolega z jednostki pana Michała – Krzysztof Wiernicki.
Pożar gasiło prawie 100 strażaków

Ogień pojawił się w dwóch budynkach po byłych Wolskich Zakładach Przemysłu Barwników „Organika”. W jego gaszeniu brało udział prawie 100 strażaków OSP i PSP. Byli ranni i poparzeni – także wśród ochotników.

I choć wszystko wyglądało bardzo realistycznie, na szczęście były to tylko wojewódzkie ćwiczenia pożarnicze, które tym razem (18 października) odbyły się w Woli Krzysztoporskiej, na terenie po byłych zakładach chemicznych „Organika”.
Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń zapaliły się dwa budynki. Z jednego z nich trzeba było ewakuować ranną osobę. Pozostałe samodzielnie opuściły miejsce zdarzenia.
Podczas pożaru poszkodowanych zostało w sumie kilka osób. Jednego z pracowników przygniótł ciężki element konstrukcyjny. Kolejna osoba doznała silnych poparzeń. Niestety zaczadzeniu tlenkiem węgla uległo także trzech strażaków ochotników.
Ostatecznie obiekty ugaszono. Udzielono też pomocy wszystkim poszkodowanym.
Ćwiczenia trwały około 2 godzin. Wzięło w nich udział 19 zastępów straży pożarnej m.in. z Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Bełchatowa – 9 z PSP i 10 OSP, w tym pięć z terenu gminy Wola Krzysztoporska (OSP Woźniki, OSP Gomulin, OSP Parzniewice i 2 z OSP Wola Krzysztoporska).
Działania obserwował zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi brygadier Grzegorz Janowski. Ćwiczenia oceniane były przez tzw. rozjemców, a wnioski i uwagi z tych obserwacji analizowane będą przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi.
Działaniom strażaków przyglądali się także: wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej Jan Czubała, komendant Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej druh Mirosław Jakubczyk oraz st. bryg. Paweł Kardas, zastępca komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Fot. Anna Wiktorowicz
OSP Parzniewice pomaga już od 110 lat

110 lat temu (w roku 1907) rozpoczęła się historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach. 1 października 2017 r. jednostka obchodziła niezwykły jubileusz.

Na plac przed strażnicą, gdzie rozpoczęły się uroczystości, kolumnę pododdziałów OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska poprowadził komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Mirosław Jakubczyk, a towarzyszyła jej orkiestra strażacka z Bogdanowa z kapelmistrzem Tadeuszem Paździejem.
Jubileuszowe obchody rozpoczęła msza święta w intencji druhów ochotników, a koncelebrowali ją ks. kanonik Antoni Góra, proboszcz parafii Parzniewice i diakon Antoni Rudnicki.
Tuż po mszy komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Mirosław Jakubczyk złoży meldunek wiceprezesowi ZOW ZOSP RP w Łodzi nadbrygadierowi Tadeuszowi Karczowi, a zebranych gości powitał prezes OSP w Parzniewicach druh Henryk Gręda.
Ponadstuletnią historię jednostki przedstawił zebranym kronikarz OSP Parzniewice druh Tomasz Witkowski, po czym minutą ciszy uczczono pamięć tych wszystkich strażaków jednostki, którzy odeszli na wieczną służbę.

– Właśnie dzisiaj dokonuje się historia – historia upamiętnienia społecznej działalności, trudu i ofiarności strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach, tych, którzy odeszli na wieczną służbę, oraz tych, którzy ciągle jeszcze czuwają na posterunku – mówił tuż przed odsłonięciem pamiątkowej tablicy ufundowanej przez społeczność parafii Parzniewice, a wbudowanej w elewację remizy, prowadzący uroczystość Mieczysław Warszada, zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska i jednocześnie druh ochotnik z OSP Parzniewice. Tego uroczystego odsłonięcia dokonali: proboszcz parafii Parzniewice ks. kan. Antoni Góra, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Maria Głowacka oraz radny gminy, a zarazem sołtys Parzniewic Jerzy Krzesiński i prezes OSP w Parzniewicach dh Henryk Gręda.
Strażacy z Parzniewic zostali docenieni nie tylko przez lokalną społeczność, która ufundowała tablicę, ale i strażackie władze. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadano jednostce Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Sztandar uroczyście udekorowali nadbrygadier Tadeusz Karcz i komendant PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Mariusz Wojcieszko, a złotą odznakę niósł jeden z najmłodszych strażaków z Parzniewic – 6-letni Wojtek Krzesiński, który wraz z 10-letnim bratem Jakubem należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – drużyny, która w tym roku zajęła I miejsce w kategorii junior młodszy podczas Gminnych Zawodów Pożarniczych w Bogdanowie. Warto dodać – Wojtek i Kuba to przedstawiciele rodziny, która od kilku pokoleń tworzy historię OSP Parzniewice. Pradziadek chłopców – Adam Wlazłowski działał w strukturach jednostki jeszcze przed wojną, pełniąc również funkcję prezesa, dziadek – Jerzy Krzesiński służy w OSP już 35 lat, a ojciec – Marcin Krzesiński – już 20 lat, pełniąc teraz funkcję sekretarza jednostki i angażując się jednocześnie w rozwijanie drużyny młodzieżowej.

Do strażaków z OSP Parzniewice trafiły także indywidualne odznaczenia.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi nadało Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla:
dha Arkadiusza Kurzydlaka
dha Marcina Krzesińskiego
dha Mariusza Misiona
dha Tomasza Witkowskiego
dha Szymona Stemplewskiego
dha Piotra Kurzydlaka
dha Rafała Sadowskiego

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej nadało odznakę „Za wysługę lat” dla:
Stefana Zapały 40 lat
Jerzego Krzesińskiego 35 lat
Zbigniewa Krzesińskiego 35 lat
Longina Dukowicza 30 lat
Dariusza Lisiaka 30 lat
Henryka Grędy 25 lat
Piotra Kurzydlaka 15 lat
Kamila Kuliberdy 15 lat
Piotra Kurzydlaka 15lat
Szymona Stemplewskiego 15 lat
Rafała Krawczyka 10 lat
Pawła Sosnowskiego 5 lat
Mariusza Misiona 5 lat
Tomasza Witkowskiego 5 lat

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej nadało „Brązową Odznakę MDP” dla:
Magdaleny Barczyk
Antoniego Warszady
Piotra Warszady
Damiana Podsadniaka
Kacpra Kuśmierka
Kacpra Winklera
Kacpra Siwika
Szymona Góry
Jakuba Krzesińskiego

Młodym strażakom odznaczenia wręczali wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Woli Krzysztoporskiej druh Robert Cieślik oraz wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Swoje wyróżnienia dla osób, które swoją postawą, działaniem i dobrym przykładem przyczyniają się każdego dnia do dalszego rozwoju OSP Parzniewice, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego gminy, postanowił też przyznać wójt Roman Drozdek, a otrzymali je: prezes Henryk Gręda, naczelnik Sławomir Ogrodnik, konserwator Grzegorz Barczyk, skarbnik Mariusz Mision, kronikarz Tomasz Witkowski, dh Mieczysław Warszada, gospodarz Ryszard Biegański oraz radny, sołtys i wieloletni członek OSP Parzniewice Jerzy Krzesiński.
Z kolei strażacy postanowili wyróżnić tytułem Honorowego Członka OSP w Parzniewicach ppłka Krzysztofa Jewgiejuka, wójta Romana Drozdka, ks. proboszcza Antoniego Górę, Piotra Witkowskiego i Janusza Stusa.
Podziękowania odebrali także ci, którzy wsparli jednostkę w przygotowaniu obchodów jubileuszu, a byli to m.in.: Firma EKOINŻBUD Łukasz Stępień, Firma ERWIK Łukasz Herbuś, Aneta Ostrowska, Anna Kulik, KGW w Parzniewicach, Firma ZPB Jerzy Maciejewski.
Słowa uznania i wdzięczności za 110 lat wiernej służby składali strażakom z Parzniewic zaproszeni goście, m.in.: nadbrygadier Tadeusz Karcz, mł bryg. Marusz Wojcieszko, druh Robert Cieślik, ppłk Krzysztof Jewgiejuk, przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, przewodnicząca Rady Powiatu Paulina Dziadczyk i wójt Roman Drozdek.
Uroczystości zakończyła uroczysta defilada pododdziałów i tradycyjna grochówka.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach

Jednostka Ochotniczej Straży Ogniowej w Parzniewicach powstała w 1907 roku, jako jedna z pierwszych na terenie dzisiejszej gminy Wola Krzysztoporska. Założycielami prawdopodobnie byli Kazimierz Kotliński – właściciel majątku Parzniewice oraz Franciszek Pietras – ówczesny sołtys wsi. Początkowo do gaszenia służył tylko sprzęt podręczny, ale szybko druhowie pozyskali konny wóz z beczkami. Z niewielu dokumentów, które się zachowały z tamtego okresu wynika, że druhowie prężnie działali w wielu dziedzinach życia społecznego. Wspólnie ze strażakami z Bogdanowa, Woli Krzysztoporskiej, Woźnik prowadzili szkolenia i ćwiczenia. Pierwsza remiza została wybudowana w okolicy dzisiejszego budynku kościoła. Przechowywany tam był wóz konny i podręczny sprzęt. W 1936 roku z parafii Bogdanów zostaje wyodrębniona w formie ekspozytury parafia Parzniewice. Remiza zostaje przekształcona na kaplicę. W 1939 roku rusza budowa budynku kościoła, którą przerwano w okresie okupacji. Dzięki staraniom strażaków i całego społeczeństwa świątynia w stanie surowym jest gotowa w 1947 r. Budowana jest druga remiza, której część muru znajduje się do dziś na tyle sklepu. Ciekawostką jest też to, że do alarmowania służyły lemiesze od pługa zawieszone na wieży strażnicy.
Niewola niemiecka to ciężki czas dla naszych przodków. Pomimo tego strażacy współpracują z Armią Krajową i Batalionami Chłopskimi. Władze okupacyjne ograniczają ilość członków w poszczególnych strażach. Pismo z dnia 18.04.1941 roku, wydane przez powiatowego inspektora pożarnictwa kpt. poż. Kazimierza Małyskę mówi m.in. o stanie liczebnym druhów w Parzniewicach – 35 ludzi. Z odnalezionych dokumentów wynika, że jednostka po wojnie była mobilna, gdyż okupant, wycofując się, pozostawił cały sprzęt. Wiemy również, że jednostka miała motopompę. Zostają uszyte mundury. Zakupiono dodatkowy sprzęt. W 1947 r. istnieje kobieca drużyna pożarnicza licząca 17 członkiń. Panie są zrzeszone w charakterze samarytanek. W 1946 r. ówczesny prezes Adam Wlazłowski składa do Powiatowego Urzędu Ziemskiego podanie o przydzielenie działki z gospodarstwa poniemieckiego na rzecz OSP Parzniewice. Na działce tej postawiono Dom Ludowy, a w latach 80. strażacy własnymi siłami dostawili dwa boksy garażowe. W 1992 roku jednostka dostaje z Komendy Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim samochód Star 244, który w 1999 r. przeszedł karosację. W tym samym roku ma miejsce wielki, czterodniowy pożar, który trawi 80 hektarów lasu w okolicach Pawłowa Górnego. Za uczestnictwo w tym zdarzeniu jednostka dostaje od ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego dyplom uznania. W 1996 roku zamontowano w jednostce selektywne alarmowanie. W 2004 rozpoczyna się rozbudowa garaży i zaplecza socjalnego. Dostawiony jest duży garaż, na piętrze powstaje świetlica, dyżurka i łazienka. W 2008 r. strażacy biorą udział w wielodniowej akcji usuwania skutków przejścia trąby powietrznej nad gminą Gorzkowice.
W maju 2013 roku podjęto starania o nowy sztandar dla jednostki. Dzięki hojności mieszkańców parafii Parzniewice został ufundowany nowy sztandar. Akt nadania sztandaru, „jako symbolu ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia” odbył się 27 kwietnia 2014 r. wraz z poświęceniem i uroczystym odprowadzeniem starego sztandaru ze służby. Sztandar ten został umieszczony w gablocie i do dziś wisi w parzniewickiej remizie. W trakcie tych uroczystości OSP Parzniewice zostało odznaczone złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Pismem dnia 11.12.2015 r. jednostka wystąpiła do komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim o rozpoczęcie procedury włączenia do KSR-G. Rozpoczęto szkolenia, zakupy brakującego sprzętu, remont samochodu i strażnicy. 12.03.16 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy zarząd na lata 2016-2021, w skład zarządu wchodzą: prezes – Henryk Gręda, naczelnik – Sławomir Ogrodnik, zastępca – Grzegorz Barczyk, skarbnik – Mariusz Mision, sekretarz – Marcin Krzesiński, gospodarz – Ryszard Biegański, kronikarz – Tomasz Witkowski. Została wybrana również komisja rewizyjna w składzie: Kamil Kuliberda, Arkadiusz Kurzydlak i Szymon Stemplewski. 16.04.16 r. została podjęta uchwała o zawiązaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W dniach 16 – 25.09.16 r. odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy sfinansowany przez Fundację Aktywni w Regionie.
W lutym 2017 r. drużyna młodzieżowa po raz pierwszy brała udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Szkole Podstawowej w Bujnach.
Tego samego roku udało się pozyskać 10-letni samochód bojowy marki Mercedes od druhów z Woli Krzysztoporskiej. Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się 10.03.2017 r. Parzniewickiego Stara 244 służącego w jednostce od 1992 r. przekazano OSP Bogdanów.
W swojej ponadstuletniej historii tabor samochodowo-sprzętowy tworzyły między innymi: motopompa DKW-400, Leopoldia Polonia 11-800, samochód ciężarowy marki Ford, który został pozyskany po wojnie z tzw. UNRRY, star 25, żuk, milicyjny star 29.
13 września 2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy OSP Parzniewice, Komendą Miejską PSP w Piotrkowie i wójtem gminy Wola Krzysztoporska w sprawie włączenia jednostki OSP Parzniewice do Krajowego Systemu Pożarniczo-Gaśniczego. Obecnie jednostka czeka na decyzję z Komendy Głównej w Warszawie w tej sprawie.
Druhowie wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą uczestniczą w zawodach pożarniczych, uroczystościach kościelnych i kulturowych na terenie całej gminy. Współpracują ze Szkołą Podstawową oraz Słonecznym Przedszkolem w Parzniewicach, które nazwało nowy strażacki samochód „Florek”. Co roku druhowie rozprowadzają kalendarze po terenie parafii, a za zgromadzone pieniądze kupują umundurowanie bojowe oraz różnego rodzaju sprzęt.
Obecnej OSP w Parzniewicach liczy 27 czynnych strażaków (w tym 3 kobiety). Prowadzi też drużynę młodzieżową. Terenem działania jednostki objęta jest południowa część gminy Wola Krzysztoporska, w której jest duże zalesienie oraz ruchliwa trasa DK1. Średnio jednostka ma około 25 – 30 wyjazdów rocznie.
Święto Ziemniaka w Oprzężowie

Były nie tylko pieczone ziemniaki, ale i pieczone prosię. Mieszkańcy Oprzężowa bawili się w sobotę, 30 września podczas kolejnego już „Święta Ziemniaka”.

– Po raz drugi organizujemy taki festyn i mam nadzieję, że już na stałe wpisze się on w kalendarz jesiennych spotkań w Oprzężowie – mówi Julia Karlińska, radna tego terenu i jednocześnie członkini Koła Gospodyń Wiejskich, które wraz z sołtysem wsi i druhami z OSP Oprzężów zorganizowało piknik.
Każdy, kto przyszedł, mógł liczyć nie tylko na dobrą zabawę przy muzyce, ale także pyszne przekąski przygotowane przez panie z KGW, pieczone ziemniaki, pieczonego prosiaka i wyroby mięsne ufundowane przez producenta trzody chlewnej Jana Kauca, ciasta i pieczywo dostarczone przez Piekarnię Jagiełło.
Spotkanie dało też możliwość porozmawiania z przedstawicielami władz gminy, mieszkańców Oprzężowa odwiedził bowiem wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.
OSP Parzniewice będzie świętować 110-lecie

Już w najbliższą niedzielę, 1 października OSP Parzniewice świętować będzie 110-lecie powstania jednostki.

Oto program uroczystości:
12.30 – zbiórka pododdziałów przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach
12.45 – przemarsz pododdziałów na plac przed strażnicę OSP
13.00 – uroczysta msza święta,
– rozpoczęcie uroczystości po mszy świętej,
– meldunek i przegląd pododdziałów OSP,
– podniesienie flagi państwowej,
– rys historyczny jednostki OSP w Parzniewicach,
– odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
– wręczenie odznak i wyróżnień,
– wystąpienie zaproszonych gości,
– uroczysta defilada pododdziałów.
Druhny z OSP Bujny najlepsze, chłopcy z Mąkolic na II miejscu w powiecie

Sukces strażaków z gminy Wola Krzysztoporska! Druhny z OSP Bujny okazały się najlepsze w konkurencji kobiet, a młodzieżowcy z Mąkolic zajęli drugie miejsce podczas X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP, które 24 września rozegrano na stadionie sportowym w Szydłowie.

W rywalizacji wzięło udział 12 drużyn męskich, 5 kobiecych oraz 7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych reprezentujących gminy powiatu piotrkowskiego. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta 7×50 m z przeszkodami, ćwiczenia bojowe MDP i sztafeta pożarnicza MDP.

W klasyfikacji końcowej zawodów w grupie C (kobiece drużyny pożarnicze) najlepsze okazały się druhny z OSP Bujny reprezentujące gminę Wola Krzysztoporska. Drużyna wystąpiła w składzie: dowódca Justyna Siła, Daria Marusińska, Beata Stanikowska, Izabela Stanikowska, Paulina Herman, Martyna Dymus, Marzena Krawędek, Anna Dąbrowska, Natalia Wnuk. Kierownikiem drużyny przygotowującym ją do zawodów i jednocześnie obsługującym motopompę był Radosław Jakubczyk.

Duży sukces odnotowała na swoim koncie także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Mąkolice (do lat 16), która zajęła II miejsce w swojej kategorii. A wystąpiła ona w składzie: Szymon Bauer, Filip Dziekański, Jakub Dziekański, Marcin Gąsior, Łukasz Grącik, Kacper Jeziorny, Bartosz Łuczyński, Igor Pauliński, Jakub Snochowski, Rafał Stawicki. Kierownikiem drużyny i trenerem jest Dawid Bauer.
– Młodzieżową Drużynę Pożarniczą wystawialiśmy po raz pierwszy w ramach regulaminu CTiF (Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów – fr. Comité Technique International de Prévention du Feu). Przygotowywaliśmy się do tego od dwóch lat. Trenerem głównym drużyny z Mąkolic był Dawid Bauer przy aktywnej współpracy prezesa OSP Mąkolice Stanisława Gniewaszewskiego. Swoim doświadczeniem wspierał nas także Ryszard Golly – prezes Zarządu Gminnego OSP w Zalesiu Śląskim i Zarządu Miejsko-Gminnego gminy Leśnica reprezentujący jedną z najlepszych jednostek w kraju – informuje Jan Czubała, koordynator OSP gminy Wola Krzysztoporska. – Co do wyniku – pozostał mały niedosyt związany z ręcznym pomiarem czasu tylko naszej drużyny młodzieżowej (awaria systemu), bo do końca nie wiemy, jaki wynik pokazałby się przy pomiarze elektronicznym. A różnice liczone są w sekundach – dodaje koordynator OSP.
Warto dodać, że na IV miejscu seniorskich drużyn męskich znalazła się OSP Gomulin.
Naszym drużynom kibicowali w Szydłowie: przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, wójt Roman Drozdek, prezes ZG OSP Grzegorz Konecki, komendant gminny OSP Mirosław Jakubczyk i Jan Czubała z Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Wyniki rywalizacji w poszczególnych grupach były następujące:

Grupa A (męskie drużyny pożarnicze):

1. OSP Majków Średni z wynikiem 93,61 pkt
2. OSP Trzepnica z wynikiem 98,61 pkt
3. OSP Srock z wynikiem 100,95 pkt
4. OSP Gomulin

Grupa C (kobiece drużyny pożarnicze):

1. OSP Bujny z wynikiem 125,86 pkt
2. OSP Srock z wynikiem 127,95 pkt
3. OSP Trzepnica z wynikiem 136 pkt

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęta:

1. OSP Rozprza z wynikiem 1032,46 pkt
2. OSP Stara Wieś z wynikiem 998,17 pkt
3. OSP Żarnowica z wynikiem 994,43 pkt

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy:

1. OSP Stara Wieś z wynikiem 1047,63 pkt
2. OSP Mąkolice z wynikiem 1024,71 pkt
3. OSP Rozprza z wynikiem 1013,16 pkt

Komisji sędziowskiej złożonej ze strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim przewodniczył sędzia główny bryg. Marcin Pryczek.
Po raz pierwszy Wola Krzysztoporska (o dokładnie kobieca drużyna OSP Bujny), jako jeden ze zwycięskich zespołów, będzie reprezentować powiat piotrkowski na zwodach szczebla wojewódzkiego, które odbędą się w przyszłym roku. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej rywalizacji!
Młodzieżowa drużyna OSP Parzniewice na wycieczce w Elektrowni Bełchatów

Młodzieżowa drużyna OSP z Parzniewic zdobywa wiedzę nie tylko z zakresu pożarnictwa.

Z okazji dni otwartych Elektrowni Bełchatów 26 sierpnia chłopcy mogli zwiedzić największą elektrownię konwencjonalną w Europie. – W czasie wędrówki po obiekcie przewodnik dostarczył szczegółowych informacji na temat procesu produkcji energii elektrycznej. Duże wrażenie zrobiła na chłopcach hala z generatorami oraz wysokie kominy – opowiadają organizatorzy wycieczki, którymi byli naczelnik Sławomir Ogrodnik i Marcin Krzesiński.
OSP Gomulin świętowała stulecie

Już 100 lat służy pomocą w najbardziej krytycznych momentach. Mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej z Gomulina, która 20 sierpnia 2017 r. obchodziła okrągły jubileusz.

Świętowanie 100-lecia strażacy i ich przyjaciele rozpoczęli mszą świętą w kościele parafialnym św. Mikołaja Bp. w Gomulinie, bo też tam w 1917 rozpoczęła się historia tej jednostki. r. Inicjatorem jej powstania był bowiem ówczesny proboszcz gomulińskiej parafii ksiądz Roman Borowski.
Mszę dziękczynną w 100. rocznicę działalności OSP Gomulin w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowali: ks. Tadeusz Koziorowski – proboszcz parafii Gomulin, ks. Jan Cholewa proboszcz parafii Parzno, ks. Piotr Pirek – proboszcz kolegiaty w Łasku oraz ks. Henryk Leśniewski z Tuszyna, który wygłosił homilię.
Po mszy Orkiestra Dęta z Gomulina poprowadziła druhów na plac strażacki. Tam dowódca uroczystości komendant gminny OSP w Woli Krzysztoporskiej dh Mirosław Jakubczyk złożył meldunek wiceprezesowi ZP ZOSP RP w Piotrkowie druhowi Włodzimierzowi Kapcowi, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. A dokonał tego poczet flagowy w składzie: dowódca dh Dawid Filipek, flagowy dh Przemysław Adamus i asystujący dh Przemysław Maślanka.
Wszystkich przybyłych, którzy zechcieli uczestniczyć w tym ważnym jubileuszu, przywitał dh Wojciech Kamiński – strażak, ale i miłośnik historii, który odtworzył dzieje jednostki z Gomulina (m.in. za tę działalność dh Kamiński otrzymał podziękowania i statuetkę z rąk wójta gminy). Zebranym historię OSP przedstawił dh Bartosz Podlecki.
Następnie minutą ciszy uczczono zmarłych gomulińskich strażaków i muzyków z orkiestry dętej.
Podniosłym punktem uroczystości było też odsłonięcie na ścianie gmachu remizy tablicy pamiątkowej poświęconej strażakom. A dokonali tego: radna Beata Gawryszczak – fundatorka tablicy, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek i prezes OSP Gomulin Mateusz Maślanka. Tablicę, a także – co warto dodać – odnowioną kosztem około 900 tys. zł remizę (Dom Ludowy) poświęcił ks. Tadeusz Koziorowski.
Jednostkę z Gomulina docenił nie tylko samorząd (remontując siedzibę strażaków), ale i władze główne ochotników. OSP Gomulin uhonorowano najwyższym odznaczeniem przyznanym przez Zarząd Główny ZOSP RP – Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Akt nadania podpisany przez prezesa ZG ZOSP RP dha Waldemara Pawlaka odczytał prezes ZG ZOSP w Woli Krzysztoporskiej dh Grzegorz Konecki. Dekoracji sztandaru dokonali wiceprezes ZP ZOSP RP w Piotrkowie dh Włodzimierz Kapiec wraz z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim starszym brygadierem Pawłem Kardasem w asyście wicestarosty powiatu piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka i wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka.
Po tej ważnej ceremonii w imieniu zarządu OSP w Gomulinie prezes dh Mateusz Maślanka przekazał pamiątkowe dyplomy strażakom seniorom gomulińskiej jubilatki. Wyróżnieni druhowie to: Józef Kozioł, Marian Szczepka, Mieczysław Terka, Zbigniew Wiewióra, Stanisław Dryzek, Krzysztof Kwapisz i Andrzej Chudy.
Ale dziękowano nie tylko strażakom. Sami strażacy wraz z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Gomulinie złożyli serdeczne podziękowania władzom gminy Wola Krzysztoporska: przewodniczącej Rady Gminy Marii Głowackiej i wójtowi gminy Romanowi Drozdkowi. Zarząd OSP w osobach Mateusza Maślanki i Tomasza Adamczyka oraz zarząd KGW w osobach Edyty Skupień i Anity Łuczyńskiej podziękowali tym samym za lata dobrej współpracy i za przeprowadzony remont Domu Ludowego w Gomulinie.
Na koniec głos zabrali zaproszeni goście – władze Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, władze samorządowe powiatu piotrkowskiego i gminy Wola Krzysztoporska oraz dyrekcja miejscowej placówki oświatowej, wspominając dokonania strażaków i dziękując za lata wytrwałej służby.
Uroczystość zakończyły wpisy do księgi pamiątkowej jednostki.

Rys historyczny OSP Gomulin
(przygotowany przez druha Wojciecha Kamińskiego)
Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie obfitują w wiele wydarzeń obejmujących okres 100 lat. Swoimi dotychczasowymi ofiarnymi czynami i społeczną działalnością na rzecz walki z żywiołami strażacy gomulińscy na trwałe wpisali się w historię oraz w życie lokalnej społeczności.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gomulinie pod nazwą Straż Ogniowa Ochotnicza została założona 9 maja 1917 roku. Inicjatorem jej powstania był ówczesny proboszcz gomulińskiej parafii ksiądz Roman Borowski.
Aby poznać początki i działalność OSP w Gomulinie, należy się cofnąć o trzy lata. W czasie trwania działań wojennych w dniu 6 grudnia 1914 roku artyleria austriacka rozlokowana w Mzurkach ostrzelała Gomulin. Wieś płonęła. Spaleniu uległo wiele gospodarstw i plebania. Poważnie uszkodzony został kościół, który jedynie w wyniku ofiarnych zabiegów ludności nie spłonął. Taki stan trwał ponad rok, kiedy to 20 czerwca 1916 roku przybył do Gomulina młody, światły i energiczny ksiądz Roman Borowski. W szybkim czasie nowy proboszcz przystąpił do remontu kościoła i odbudowy budynków plebańskich. Skupił wokół siebie nie tylko parafian, ale także światlejszych mieszkańców okolicznych miejscowości. Jedną z jego pierwszych inicjatyw było powołanie w maju 1917 roku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na bazie kilku miejscowości utworzył jedną, wspólną straż z siedzibą w Gomulinie. W skład pierwszego Zarządu gomulińskiej Straży weszli ci, którzy najbardziej przyczynili się do odbudowy zniszczonego kościoła. Przytoczymy tu najstarszy dokument dotyczący OSP w Gomulinie:

Gomulin dnia 16 października 1917 r.

Skład osobowy zarządu Straży Ogniowej Ochotniczej w Gomulinie.

1. Prezes – Gemel Józef, zamieszkały w Majkowie Dużym
2. Naczelnik – Lalek Wacław, zamieszkały w Gomulinie
3. Sekretarz – ks. Borowski Roman, zamieszkały w Gomulinie
4. Skarbnik – Just Józef, zamieszkały w Majkowie Średnim
5. Gospodarz-Dryzek Jan, zamieszkały w Gomulinie

Komisja Rewizyjna
1. Kwapisz Jan, zamieszkały w Gomulinie
2. Potępa Józef, zamieszkały w Gomulinie
3. Protasow Jan, zamieszkały w Szydłowie

Straż prawomocnie służy od 21 maja 1917 r., kiedy to spisany został przez notariusza w Piotrkowie akt założenia oraz zadania i obowiązki stowarzyszenia i jego członków. W skład straży wchodzą mieszkańcy wsi Gomulin z Koloniami, Majkowa Dużego, Majkowa Średniego, Cisowej, Rzachty (ówczesna pisownia – przyp. red.), Zaborowa, Dąbrówki oraz dawnego folwarku Żądło. Siedziba Straży mieści się przy kościele w Gomulinie gminie Szydłów.

Straż Ogniowa Ochotnicza w Gomulinie została założona jako pierwsza z wielu Straży w ówczesnej, a nieistniejącej obecnie gminie Szydłów. Gomulińska OSP szybko się rozwijała. Już 24 marca 1918 roku utworzono jej dwa oddziały w Majkowie i Cisowej. Oddziały te już wkrótce zmieniły się w oddzielne organizacje.

W czerwcu 1918 r. OSP w Gomulinie liczy 40 członków. Po żniwach strażacy przystępują do budowy swej pierwszej siedziby. Proboszcz ofiaruje plac przy szczycie domu parafialnego, a właściciel składu drewna Stanisław Dryzek daje budulec. Szybko i tanio budują remizę strażacką, czyli szopę o wymiarach 6 na 8 metrów i wysoką na 6 metrów od północy, a 3,5 m od południa, czyli frontu. Całość zostaje pokryta papą.
W listopadzie tego samego 1918 roku z zysków z zabaw tanecznych i zbiórek społeczeństwa zakupiono sikawkę konną za kwotę 2200 marek polskich.
Od 1919 roku strażacy pełnią w Wielkim Tygodniu wartę przy Grobie Pana Jezusa. Warta ta była nawet pełniona w czasie okupacji niemieckiej i w ciężkich latach stalinizmu.
W maju 1920 roku gomuliński oddział Straży w Majkowie przekształca się w samodzielną jednostkę z oddziałem w Polesiu. Zarząd OSP w Gomulinie zwołuje zebranie, na którym wybrano nowy Zarząd już bez członków z Majkowa Dużego i Majkowa Średniego.
W roku 1921 istniejąca od 1894 r. przykościelna Orkiestra Dęta w Gomulinie staje się formalnie orkiestrą strażacką.
W 1925 roku ksiądz Roman Borowski wymusza na gminie Szydłów, by ta przekazała ziemię gromadzką – dawne serwituty gomulińskich włościan – na rzecz Straży w Gomulinie. Jeszcze w tym samym roku OSP w Gomulinie otrzymuje notarialnie 2 morgi ziemi – jest to obecny teren OSP. Jesienią obrzeża placu zostają obsadzone grabami i olszynami. Sadzonki podarował Maksymilian Netzel – właściciel ziemski z Rokszyc.
W tym samym roku zawiązuje się komitet budowy nowej strażnicy w składzie: ksiądz Roman Borowski, Jan Dryzek, Józef Politański, Józef Kluska i Józef Jończyk.
W czerwcu 1926 roku biskup łódzki Wincenty Tymieniecki mianuje księdza Romana Borowskiego proboszczem w Łaznowie koło Tomaszowa Mazowieckiego.
Założyciel gomulińskiej straży odchodzi z Gomulina po dziesięciu latach. Odejściu temu towarzyszą łzy parafian, wielka wdzięczność oraz strażacka asysta, która prowadzi wspaniałego kapłana aż do Łaznowa.
Lata następne upływają strażakom na gromadzeniu funduszy na budowę remizy.
Taki stan trwał do 1931 roku, kiedy to w maju rozpoczęto budowę strażackiej siedziby. Budowa trwała do końca 1934 roku. Uroczyste otwarcie i poświęcenie następuje w roku następnym – 3 maja 1935 roku. W tym dniu władze gminy Szydłów przekazują OSP Gomulin na ręce naczelnika Konstantego Rudnickiego sztandar, który jest materialnym wyrazem wdzięczności społeczeństwa.
Po wybuchu wojny światowej we wrześniu 1939 roku niemieckie władze okupacyjne dowództwo nad strażą powierzają Józefowi Malickiemu.
Poszukiwany przez okupanta sztandar strażacki druhowie ukrywają na terenie gospodarstwa Stanisława Szczepki. W drugim roku wojny niemieckie wojsko buduje w północnej części placu strażackiego baraki, w których rozlokowuje swój stały posterunek. Pomimo tak bliskiej obecności Niemców od marca roku 1942 aż do końca 1943 roku w remizie gomulińskiej OSP w całkowitej konspiracji ukrywał się znany dyrygent i kompozytor Henryk Debich. Wtajemniczeni druhowie dostarczali mu pożywienie.

Rok 1945 to koniec straszliwej wojny. Po oddaleniu się frontu zaczynają działać urzędy. Strażacy założyli czapki rogatywki z orłem w koronie. 3 maja w kościele parafialnym w Gomulinie odprawiono dziękczynną mszę św. w intencji Ojczyzny. Uczestniczyły w niej Straże Pożarne z terenu gminy Szydłów.
Zgodnie z wytycznymi władzy ludowej strażacy wybierają swój pierwszy powojenny Zarząd. Wchodzi do niego jako gospodarz Maksymilian Ulcyfer. Władze nie aprobują jego osoby jako ,,niepoprawnej politycznie”, w związku z tym kształt Zarządu ulega zmianie.
W 5 lat później, 4 lutego 1950 roku Sejm uchwala pierwszą powojenną ustawę regulującą sprawy ochrony przeciwpożarowej. Jednostkom OSP nadano nowe statuty i podporządkowano administracji powiatowej. Straże pożarne zmuszane są do redukcji członków ,,wrogów klasowych”. OSP w Gomulinie stawia opór. Sztandar jednostki nadal uczestniczy we wszystkich uroczystościach kościelnych. Druhowie manifestują swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Jednak wkrótce przed majowym Świętem Pracy 1952 roku znika wyhaftowana korona znad głowy orła na strażackim sztandarze. Od tego „wypadku” sztandar ten przechowywany był w gomulińskim kościele parafialnym.
W roku 1959 OSP w Gomulinie przy wydatnym wsparciu finansowym straży z Piotrkowa oraz limitów Gromadzkiej Rady Narodowej w Gomulinie kupuje motopompę M-800 „LEOPOLDIA”. Pierwszymi jej mechanikami są: Ryszard Cieślak, Stanisław Wieczorek, Tadeusz Dryzek, Mieczysław Dryzek i Józef Kozioł. W maju roku następnego w dniu św. Floriana po uroczystej mszy św. ksiądz Wacław Breitenwald święci nową motopompę.
W 1962 roku OSP własnym kosztem dobudowuje do remizy budynek, w którym większa część przeznaczona zostaje na garaże, a pozostała na świetlicę dla młodzieży. W roku 1964 świetlica strażacka zostaje przekształcona w klubokawiarnię dla młodzieży. Pojawia się telewizor.
W styczniu 1965 roku wybrano nowy Zarząd OSP w Gomulinie.

Skład Zarządu:
Prezes – Stanisław Mieczysław Barczyk
Naczelnik – Piotr Dryzek
Z-ca naczelnika- Józef Kozioł
Skarbnik – Stanisław Cieślak
Sekretarz – Stanisław Chęciński
Gospodarz – Mieczysław Terka

Odmłodzony Zarząd przystępuje do przebudowy remizy. Pozyskuje na ten cel pieniądze ze Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy. Już w czerwcu tego samego roku obiekt zostaje uroczyście oddany do użytku.
Rok 1966 – trwają obchody 1000-lecia chrztu Polski, a także 1000-lecia państwa polskiego. Strażacy czynnie uczestniczą w uroczystościach religijnych i państwowych.
Na garażach zainstalowano alarmową syrenę elektryczną. Stefania Politańska zwołuje w remizie zebranie młodzieży w celu powstania w Gomulinie Ludowego Zespołu Sportowego.
Wczesną wiosną 1968 roku Marian Zyzik, kierowca Straży Zawodowej z Piotrkowa Trybunalskiego przyprowadza do OSP w Gomulinie pierwszy w historii jednostki samochód – ŻUK wraz z przyczepką. Wkrótce wóz bojowy zostaje uroczyście przekazany. Aby nie drażnić komunistycznych władz, dopiero w rok po przekazaniu proboszcz parafii Gomulin ks. Zygmunt Kiljanek poświęca strażacki samochód bojowy. Wydarzenie to ze zrozumiałych przyczyn ma niezwykle skromny charakter. Już wkrótce gomulińscy ochotnicy tym samochodem pospieszą na ratunek palącej się wsi Rzepki w gminie Czarnocin. Podczas tego pożaru całkowitemu spaleniu uległy 33 gospodarstwa.
Ten pierwszy samochód bojowy gomulińskiej straży służy w jednostce przez całe lata 70. i 80.
1 stycznia 1973 roku w wyniku zmian administracyjnych Gomulin wchodzi w skład nowo utworzonej gminy Wola Krzysztoporska.
Niestety w skutek obojętności i braku zrozumienia przez społeczeństwo w roku 1973 działająca od 1894 roku Gomulińska Orkiestra Dęta przestaje istnieć. W tym czasie instrumenty „leżały poupychane byle gdzie, na strychu i pod schodami starej plebanii”. Uśpienie orkiestry trwało aż 8 lat.
Taki stan zmienił się w 1981 roku. Wówczas to z inicjatywy Stanisława i Władysława Cieślaków z Gomulina Kolonii, w porozumieniu z księdzem Janem Kozakiem zwołano zebranie byłych muzyków w celu odtworzenia orkiestry. A w rok później odnowiona orkiestra daje swój pierwszy koncert.
W 1983 roku po zakończeniu stanu wojennego w Polsce wśród gomulińskich strażaków rodzi się myśl o budowie nowej remizy. Zarząd OSP rozpoczyna gromadzenie funduszy na ten cel. Jesienią, 21 października 1984 roku powołano Komitet Budowy Domu Strażaka w Gomulinie. W skład Komitetu weszli: Marian Dyła – przewodniczący, Józef Kozioł –sekretarz, Henryk Plich –skarbnik.
Komitet Budowy Domu Strażaka 22 czerwca 1985 roku podpisuje umowę z Tadeuszem Wieczorkiem, właścicielem zakładu murarskiego, w celu wybudowania budynku OSP. Roboty ruszają. Koniec prac zaplanowano na 30 maja 1988 roku.
Prace przy budowie ruszają w szybkim tempie.
Rok 1988 to rok zakończenia budowy nowej remizy. Budynek wystawiono wysiłkiem OSP, społeczeństwa Gomulina, Pracy, Żachty i Dąbrówki. jednak prawdziwe uznanie należy się członkom komitetu budowy: Marianowi Dyle, Józefowi Koziołowi, Henrykowi Plichowi, a także gospodarzowi OSP Stanisławowi Dryzkowi. To dzięki ich uporowi budowę doprowadzono do końca.
11 czerwca 1991 roku jednostka otrzymuje nowy wóz bojowy marki Star 244.
Na początku maja 1995 roku gomulińscy strażacy instalują selektywne wywoływanie jednostki. Wkrótce komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Feliks Dela decyzją z dnia 29 lipca 1995 roku włącza Ochotniczą Straż Pożarną w Gomulinie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W ramach kampanii wyborczej w dniu 30 września 1995 roku w sali widowiskowej gomulińskiej OSP ma spotkanie z wyborcami prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, a sama uroczystość przybiera niezwykle podniosły charakter.
2 stycznia 2002 roku przez burzę śnieżną zostaje w Gomulinie zablokowana droga krajowa nr 8 Warszawa – Wrocław na odcinku 3 kilometrów. Jednostka OSP Gomulin otrzymuje od Państwowej Straży Pożarnej wiadomość o podwyższonej gotowości bojowej. Droga zostaje zablokowana, a w korku stoi kilkaset samochodów. Strażacy udzielają pomocy zziębniętym w samochodach kierowcom i pasażerom. W budynku szkoły podstawowej zorganizowano miejsce schronienia. Pracownicy szkoły i mieszkańcy Gomulina przygotowują ciepłe napoje i posiłki. Akcja kończy się w dniu następnym.
5 stycznia do Gomulina przyjeżdża premier rządu Leszek Miller. Spotka się ze strażakami i dziękuje za okazaną pomoc. – Chylę czoła przed wami wszystkimi i waszą dobrodusznością – mówił wówczas premier.
Już 30 kwietnia za styczniową akcję spotkała strażaków nagroda. Minister Zbigniew Sobotka wraz z wojewodą łódzkim Krzysztofem Makowskim, komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, szefem Obrony Cywilnej kraju generałem Zbigniewem Meresem, komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Tadeuszem Karczem przekazują OSP w Gomulinie nowoczesny sprzęt specjalistyczno-ratunkowy.
W 2008 roku gmina Wola Krzysztoporska przy dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kupuje dla gomulińskiej straży nowy wóz bojowy marki Man. Przy zakupie samochodu istnieje wiele przeszkód, które daje się pokonać jedynie przy osobistym zaangażowaniu i dzięki niezwykłemu uporowi wójta gminy Wola Krzysztoporska – Romana Drozdka.
12 czerwca 2009 roku pod przewodnictwem wicestarosty powiatu piotrkowskiego Zbigniewa Ziemby powołano Społeczny Komitet Nadania Nowego Sztandaru dla OSP Gomulin. W skład komitetu weszli: ksiądz Marian Wiewiórowski, Zbigniew Ziemba, Wojciech Kamiński, Teresa Magiera, Czesław Malicki, Janusz Filipek, Szczepan Mroczkowski, Przemysław Chudy. Komitet zorganizował zbiórkę pieniędzy na zakup sztandaru. Ustalono, że będzie to replika starego sztandaru z 1935 roku będącego nadal w użyciu przez strażaków.
Zbiórkę pieniędzy przeprowadzono w dwóch gomulińskich sołectwach i w sołectwie Praca. Zebrano 1/3 potrzebnej sumy. Resztę pieniędzy pozyskano od sponsorów indywidualnych. Byli to: ks. Marian Wiewiórowski, Maria Głowacka, Irena Progulska, Zbigniew Ziemba, Wojciech Kamiński, Roman Drozdek, Janusz Stus, Antoni Owczarek, Janusz Filipek, Mirosław Adamiec, Krzysztof Ruszkiewicz, Andrzej Jaros, Robert Telus i Józef Stępień. Zakup sztandaru wsparły również ościenne Ochotnicze Straże Pożarne z Cisowej, Majkowa Średniego ,Woźnik, Oprzężowa, Rokszyc i Majkowa Dużego. Nowy sztandar przekazano jesienią 2009 roku.
Lata następne to zabiegi zarządu OSP o remont i modernizację remizy.
Rok 2016 okazał się tym, w którym rozpoczęto zamierzone prace. Gmina Wola Krzysztoporska doprowadziła gmach siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie do tego wspaniałego stanu, w jakim dziś budynek ten oglądamy.

Przez ostatnie 100 lat w szeregach gomulińskiej jednostki służyło wielu wspaniałych ludzi. A jej pracami kierowali zawsze niestrudzeni prezesi i naczelnicy.

W latach 1917 – 2017 funkcję prezesa zarządu OSP Gomulin sprawowali: Józef Gemel, Józef Potępa, Jan Dryzek, Józef Cieślak, Konstanty Rudnicki, Józef Cieślak, Mieczysław Terka, Stanisław Barczyk, Józef Kozioł, Zbigniew Wiewióra i Szczepan Mroczkowski.
Natomiast w minionych 100 latach naczelnikami byli: Wacław Lalek0, Józef Jończyk, Jan Kwapisz, Andrzej Kauc, Konstanty Rudnicki, Feliks Blonka, Józef Lauks, Franciszek Dryzek, Józef Malicki, który to przeprowadził jednostkę przez ciemne lata okupacji niemieckiej, następnie funkcję naczelnika sprawowali: Stanisław Szczepka, Piotr Dryzek, Zbigniew Wiewióra, Jerzy Kwapisz, Piotr Wojtczyk, Wojciech Kamiński i Łukasz Wojtczyk.

W rok jubileuszu 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie wprowadził jednostkę zarząd w składzie:
Prezes – Mateusz Maślanka
Wiceprezes – Wojciech Kamiński
Naczelnik – Przemysław Adamus
Zastępca naczelnika – Maciej Kędzierski
Sekretarz – Janusz Filipek
Skarbnik – Radosław Rusek
Gospodarz – Szczepan Mroczkowski
Członek zarządu Tomasz Adamczyk.
Strażacy rywalizowali w Bogdanowie

Ponad 200 druhów i druhen z terenu gminy Wola Krzysztoporska rywalizowało w niedzielę (16 lipca) podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Bogdanowie. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się strażacy z Gomulina, wśród pań zwyciężyły Bujny.

W zawodach uczestniczyło nie tylko 14 męskich drużyn seniorskich, ale i młodzi kandydaci na strażaków, kobiety, a nawet samorządowcy.
W uroczystej defiladzie strażaków poprowadził i meldunek wójtowi Romanowi Drozdkowi złożył komendant gminny OSP Mirosław Jakubczyk, a towarzyszyła im orkiestra dęta z Bogdanowa pod batutą kapelmistrza Tadeusza Paździeja. Strażaków i gości zebranych na boisku w Bogdanowie (bo ochotnikom kibicowały całe rodziny) przywitał prezes Zarządu Gminnego OSP Grzegorz Konecki.
A później była już tylko sportowa rywalizacja. Najpierw druhowie mieli do pokonania sztafetę, później mierzyli się już w typowo strażackich umiejętnościach (rozwijanie węży, podawanie wody).
Oto wyniki ich zmagań, których efekty oceniali sędziowie z Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie pod dowództwem mł. bryg. Sylwestra Baranowicza.

Kategoria do lat 12 (junior młodszy)
I miejsce – OSP Parzniewice
II miejsce – OSP Mąkolice

Kategoria od 12 do 16 lat
I miejsce – OSP Mąkolice
II miejsce – OSP Majków Duży

Kategoria od 16 do 18 lat
I OSP Gomulin
II OSP Bujny
III OSP Piekary
IV OSP Mąkolice

Drużyny żeńskie
I OSP Bujny
II OSP Wola Krzysztoporska
III OSP Piekary
IV OSP Mąkolice

Seniorzy
I OSP Gomulin
II OSP Mąkolice
III OSP Wola Krzysztoporska
IV OSP Jeżów
V OSP Rokszyce
VI OSP Bujny
VII OSP Majków Duży
VIII OSP Krzyżanów
IX OSP Piekary
X OSP Blizin
XI OSP Bogdanów
XII OSP Woźniki
XIII OSP Parzniewice
XIV OSP Krężna (strażaków zawiodła motopompa)

Swoją drużynę wystawili także samorządowcy, a wystąpili w niej: wójt Roman Drozdek (kapitan), radna Monika Czarczyńska, radny Ryszard Olejnik, sekretarz gminy Dominik Ambrozik, pracownicy UG: Mariola Toma i Anna Wiktorowicz, a w sztafecie wspomógł ich jeszcze przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. aspirant Marek Adamczyk.
Gospodarze, czyli OSP Bogdanów pod przewodnictwem prezesa Mirosława Frankiewicza, naczelnika Marka Rabędy i jego zastępcy Tomasza Olasa przygotowali nie tylko miejsce zawodów, ale zadbali też o to, by druhom nie zabrakło sił, serwując strażacką grochówkę. Panie z KGW przygotowały poczęstunek dla gości.
Całe zawody brawurowo poprowadził Jan Czubała z Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy nieocenionej pomocy radnej Edyty Michalak i muzycznym wsparciu Mariusza Wieczorka z Gminnego Ośrodka Kultury.
Na koniec najlepszym rozdano medale, puchary i nagrody rzeczowe.

Fot. A. Wiktorowicz


Fot. OSP Parzniewice
90 lat OSP w Piekarach

W Piekarach do świętowania okazje były dwie. Po pierwsze 90 lat istnienia obchodziła tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna, po drugie – 9 lipca oficjalnie i uroczyście oddano do użytku zmodernizowany i rozbudowany Dom Ludowy, który służy nie tylko strażakom, ale i Kołu Gospodyń Wiejskich i całej społeczności wsi.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu jednostki jubilatki i zaprzyjaźnionych druhów z terenu gmin Wola Krzysztoporska i Bełchatów. Strażakom towarzyszyła Orkiestra Dęta z Bogdanowa pod batutą kapelmistrza Tadeusza Paździeja. W intencji zebranych na placu druhów i wszystkich tych, którzy w ciągu 90 lat przyczynili się do budowania jednostki w Piekarach, odprawiono mszę świętą, a poprowadzili ją duchowni z parafii Bogdanów – ks. dziekan Wojciech Gonera, ks. Tomasz Błaszczyk (który wygłosił homilię) i ks. Eugeniusz Masiarek). Tuż po mszy uroczysty meldunek pododdziałów nadbrygadierowi w stanie spoczynku Tadeuszowi Karczowi złożył komendant Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej Mirosław Jakubczyk.
Zebranych przy Domu Ludowym gości i okolicznych mieszkańców powitał prezes OSP Piekary Czesław Matuszewski, a 90-letnią historię jednostki przypomniał jej obecny naczelnik Krzysztof Głowacki.
A ponieważ okazje do świętowania były dwie – równie uroczyście i oficjalnie już otwarto po remoncie i rozbudowie Dom Ludowy w Piekarach, a symboliczną wstęgę przecinali: prezes OSP Piekary Czesław Matuszewski, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, poseł Grzegorz Wojciechowski, sekretarz gminy Dominik Ambrozik i Grzegorz Konecki, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gminy Wola Krzysztoporska.
Niezwykłym dowodem pamięci i jednocześnie podziękowaniem dla tych, którzy przyczynili się do stworzenia tak pięknego i komfortowego miejsca dla strażaków i całej społeczności Piekar, okazała się tablica pamiątkowa. Znalazły się na niej słowa wdzięczności m.in. dla wójta gminy Romana Drozdka i Rady Gminy kadencji 2014 – 18, a odczytała je gospodyni tego terenu i osoba niezwykle zaangażowana w pracę społeczną nie tylko dla Piekar, ale i całej gminy – przewodnicząca RG Maria Głowacka. To do niej z kolei trafiły najlepsze życzenia i słowa wdzięczności za wszystko, co robi, od wójta Romana Drozdka i koleżanek z zespołu Pasjonatki, które uświetniły swoimi występami obchody jubileuszu OSP.

A ponieważ głównymi bohaterami uroczystości byli strażacy, to oni otrzymali złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa.

Złotymi medalami odznaczeni zostali druhowie:
Józef Filipek – zasłużony druh, były naczelnik OSP Piekary
Krzysztof Głowacki – obecny naczelnik

Srebrnymi medalami odznaczeni zostali druhowie:
Czesław Matuszewski – obecny prezes
Stanisław Filipek – obecny skarbnik
Franciszek Drobik – zasłużony druh
Zdzisław Filipek – zasłużony druh

Brązowymi medalami odznaczeni zostali druhowie:
Andrzej Kołaciński – wyjątkowo oddany, pracowity i zasłużony druh jednostki
Izydor Lacheta – zasłużony druh, obecny gospodarz strażnicy
Dariusz Filipek
Zygmunt Majewski – obecny przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Łuczyński – obecny kierowca wozu bojowego
Marek Krawczyk
Paweł Filipek

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali:
Dariusz Drobik – obecny członek Komisji Rewizyjnej
Krystian Krawczyk
Mateusz Matuszewski
Jakub Skórka
Sylwester Szymczyk
Piotr Skórka – obecny członek Komisji Rewizyjnej
Mariusz Wiórek
Dominik Szymczyk
Jakub Łuczyński
Jan Fajkowski
Marcin Kołaciński
Dawid Kołaciński
Dominik Łuczyński
Mariusz Filipek

Indywidualne wyróżnienie wójta gminy otrzymali z kolei:
Maria Głowacka
Czesław Matuszewski
Krzysztof Głowacki
Wojciech Filipek

Ale i strażacy postanowili wyróżnić osoby zasłużone dla ich jednostki. Tytuł Honorowego Członka OSP Piekary otrzymali: Roman Drozdek, Maria Głowacka, Jan Czubała, Janusz Stus.

Z rąk Marii Głowackiej podziękowania odebrali m.in.: zasłużeni druhowie: Wiesław Filipek – obecny, sekretarz jednostki, Izydor Lacheta, Jan Górski – były naczelnik straży OSP, Jan Sierant – były prezes jednostki OSP, wójt gminy, przedstawiciele Rady Gminy, KGW, OSP, Urzędu Gminy – Jan Czubała, druh Mirosław Jakubczyk, dyrektor GOK Jolanta Kołacińska.

Strażakom z Piekar gratulowali i dziękowali z kolei m.in.: poseł Grzegorz Wojciechowski, nadbrygadier Tadeusz Karcz, wójt Roman Drozdek, przewodnicząca RG Wola Krzysztoporska Maria Głowacka, st. kpt. Wojciech Pawlikowski z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, pułkownik Krzysztof Jewgiejuk i druh Grzegorz Konecki – prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gminy Wola Krzysztoporska.
Całość zakończyła strażacka defilada, a po niej przyszedł czas na degustację specjałów przygotowanych przez miejscowe gospodynie i strażacką grochówkę.
Historia OSP Piekary (wkrótce na stronie).

Fot. A. Wiktorowicz
110 lat OSP Krzyżanów

Niewiele jest w Polsce jednostek strażackich, które mogą się poszczycić 110-letnią historią. Taki niezwykły jubileusz obchodziła 1 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowie.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu jednostki jubilatki i zaprzyjaźnionych druhów z terenu gminy Wola Krzysztoporska i Rozprza. Strażakom towarzyszyła Orkiestra Dęta z Longinówki. Zebranych przy strażnicy w Krzyżanowie gości i okolicznych mieszkańców powitał prezes OSP Krzyżanów Tomasz Jakubiak Po uroczystym meldunku pododdziałów, który nadbrygadierowi w stanie spoczynku Tadeuszowi Karczowi złożył komendant Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej Mirosław Jakubczyk, odprawiono mszę świętą w intencji strażaków, a homilię wygłosił ks. Jerzy Petera, proboszcz parafii w Bujnach.
Tuż po niej 110-letnią historię jednostki przedstawił prowadzący uroczystość druh Robert Maczugowski (patrz niżej).
Minutą ciszy uczczono tych strażaków, którzy tworzyli jednostkę, a którym nie było dane doczekać tego pięknego jubileuszu. Odznaczono także tych, którzy wyróżnili się w służbie.
Uchwałą z dnia 24 lutego 2017 r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego nadało złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa.

Złotymi medalami odznaczeni zostali:
dh Henryk Dylczak
dh Krzysztof Serafin
dh Mariusz Cejnóg

A wręczali je: dh Tadeusz Karcz, st. kpt. Piotr Kaźmierczak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska.

Brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
dh Kamil Kocimowski
dh Paweł Goska
dh Krzysztof Kulik
dh Sylwester Świstak
dh Damian Jakubiak
dh Tomasz Dziano
dh Paweł Dziano
dh Dominik Pająk
dh Przemysław Kałużny

Uchwałą z dnia 29 marca 2017 r. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piotrkowie Trybunalskim Odznaki „Strażak Wzorowy„ otrzymali:
dh Justyna Kałużna
dh Dorota Karkocha
dh Norbert Motylski
dh Wojciech Gala
dh Jakub Filipek
dh Tomasz Goska
dh Krystian Cejnóg
dh Kamil Cybula
dh Artur Cejnóg
dh Damian Litewiak
dh Damian Motylski
dh Łukasz Tutak
dh Przemysław Cejnóg
A odznaki wręczali: druh Grzegorz Konecki, prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gminy Wola Krzysztoporska, dh Mirosław Jakubczyk, komendant Gminnego ZOSP RP gminy Wola Krzysztoporska oraz wójt Roman Drozdek.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Woli Krzysztoporskiej przyznało odznaki za wysługę lat, a otrzymali je:

dh Leszek Jakubiak – 55 lat
dh. Eugeniusz Jakubiak – 50 lat
dh Henryk Błaźniak – 50 lat
dh Józef Kulik – 50 lat
dh Stanisław Dziano – 45 lat
dh Grzegorz Pająk – 40 lat
dh Wiesław Cejnóg – 40 lat
dh Zygmunt Dudek – 35 lat
dh Zdzisław Siwy – 35 lat
dh Michał Jakubiak – 20 lat
dh Robert Maczugowski – 20 lat

W uznaniu osobistego zaangażowania i szczególnych zasług w ochronie przeciwpożarowej strażacy z OSP w Krzyżanowie nadali także godność Honorowego Członka OSP dla:
Wójta Romana Drozdka
Grzegorza Krasonia
Ryszarda Kapuścińskiego
Jana Czubały
Mariusza Karnela
Janusza Stusa
Akty nadania wręczyli nowym druhom: dh Tomasza Jakubiak – prezes OSP w Krzyżanowie oraz dh Waldemar Motylski – naczelnik OSP w Krzyżanowie.

Serdeczne podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wkład pracy włożony w rozwój jednostki OSP w Krzyżanowie zarząd i druhowie OSP w Krzyżanowie skierowali również do:
dh Zenona Jakubiaka
dh Mieczysława Kałużnego
dh Kazimierza Odrzywoła
dh Henryka Kulika
dh Jerzego Gaja

Podziękowania na ręce Wiesława Cecotki trafiły także do firmy PEUK S.A.

Strażakom z Krzyżanowa gratulowali i dziękowali z kolei m.in.: nadbrygadier Tadeusz Karcz, wójt Roman Drozdek, przewodnicząca RG Wola Krzysztoporska Maria Głowacka, st. kpt. Piotr Kaźmierczak z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, druh Grzegorz Konecki i radna Edyta Michalak.
Całość zakończyła strażacka defilada, a po niej przyszedł czas na degustację potraw przygotowanych przez miejscowe gospodynie i strażacką grochówkę.

Historia OSP Krzyżanów

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowie założona została 5 sierpnia 1907 roku. Założycielami i pierwszym zarządem byli Konstanty Kostrzewa oraz Błażej Tręda. Pierwsza nazwa tej organizacji w tym czasie to Straż Ogniowa Ochotnicza w Krzyżanowie.
W dokumentach z 1927 roku odnalezionych w Centralnym Archiwum Państwowym w Warszawie istnieją zapisy, że w tym czasie naczelnikiem był Antoni Kałużny, a jego zastępcą Edward Dawidowicz. Zarząd był dwuosobowy, ale naczelnik pełnił jednocześnie funkcję skarbnika, a jego zastępca – sekretarza.
Pierwsza drewniana remiza wybudowana została w 1908 roku na placu Antoniego Kałużnego. Podstawowym sprzętem gaśniczym w tym czasie były wiadra i beczki na wodę. Następnie jednostka otrzymała sikawkę ręczną wraz z wężami, która – chociaż nieczynna – jest posiadaniu jednostki.
W czasie okupacji hitlerowskiej jednostka w Krzyżanowie nie zaprzestała działalności. Jak wynika w zapisów w starych księgach, prowadzone były całodobowe dyżury ogniowe, w skład których wchodziło trzech strażaków.
W 1942 roku wybudowana została nowa murowana remiza na placu Józefa Cecotki i Stanisława Budzisza. W 1943 roku jednostka otrzymała pierwszą motopompę, zakupiony został również wóz konny. Było to wielkie udogodnienie i podwyższenie sprawności przeciwpożarowej. W latach 1968 – 1979 został powołany społeczny komitet budowy nowej strażnicy. Rozpoczęto gromadzenie funduszy oraz materiałów budowlanych. Środki finansowe w większości pochodziły z organizowanych zabaw tanecznych. Po kilku latach żmudnych starań i zmagań przy pomocy Urzędu Gminy nowo wybudowana remiza została w 1982 roku oddana do użytku. Natomiast w 1987 roku – w 80. rocznicę powstania OSP – w dowód uznania za dotychczasową działalność społeczną, mieszkańcy wsi Krzyżanów ufundowali jednostce sztandar.
W czerwcu 2010 r. doszło do długo oczekiwanej modernizacji strażnicy. Remont został zakończony wiosną 2011 roku, a 17 lipca 2011 roku jednostka obchodziła 104. rocznicę swojego powstania. Podczas uroczystości jubileuszowych dokonano poświęcenia odnowionej strażnicy.
I jeszcze słów kilka na temat samochodów, jakie były na wyposażeniu jednostki. W 1985 roku jednostka w Krzyżanowie otrzymała samochód marki Żuk z przeznaczeniem do celów pożarniczych. W 1996 roku jednostka wzbogaciła się o średni samochód gaśniczy STAR 244. Był to dar posłów ziemi piotrkowskiej ówczesnej kadencji. Samochód pozyskano z Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Był on eksploatowany do 2008 r., a następnie został przekazany do OSP w Bogdanowie. W tym samym czasie jednostka w Krzyżanowie otrzymała wóz strażacki STAR 244 z OSP Gomulin, który wykorzystywany jest do dziś. Jest to najstarszy samochód gaśniczy w gminie Wola Krzysztoporska.
Na przestrzeni 110 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie funkcję naczelników pełnili: Konstanty Kostrzewa, Edward Dawidowicz, Józef Bałata, Władysław Jakubiak s. Franciszka, Kazimierz Bugajski, Leszek Jakubiak, Grzegorz Pająk, Robert Maczugowski.
Natomiast funkcję prezesów pełnili: Błażej Tręda, Józef Rycerz, Stefan Goska, Władysław Jakubiak s. Błażeja, Bronisław Panek, Józef Cecotka, Henryk Błaźniak, Henryk Kulik, Zygmunt Dudek, Zdzisław Siwy, Eugeniusz Jakubiak.
Obecny Zarząd jednostki OSP w Krzyżanowie stanowią: prezes – Tomasz Jakubiak, naczelnik – Waldemar Motylski, wiceprezes – Paweł Dziano, z-ca naczelnika – Grzegorz Pająk, skarbnik – Łukasz Tutak, gospodarz – Krzysztof Kulik, sekretarz – Sylwester Świstak, członek – Mariusz Cejnóg.
Święto Gminy: Strażacki Mega Firefighter

Wciąganie zawieszonego na linie ciężaru, tzw. spacer farmera, przesuwanie opony metalowym młotem, a potem przerzucanie jej, slalom, podawanie wody, a na koniec ewakuacja poszkodowanego – do takich konkurencji musieli stanąć ochotnicy biorący udział w strażackich zawodach Mega Firefighter w ramach Święta Gminy Wola Krzysztoporska.

Konkurencje były bardzo wymagające, a na dodatek wykonywane w aparatach powietrznych i w pełnym umundurowaniu jak do akcji ratowniczo-gaśniczej. A rozpoczynały się przy podstawie wejścia na schody, po których wnieść trzeba było pakiet węży o wadze 19 kg. Już na górze do wciągnięcia był zawieszony na linie pakiet o wadze 19 kg, po czym udać się trzeba było na tzw. spacer farmera (25 m z obciążeniem 2×10 kg). Kolejne dwa zadania to przesuwanie olbrzymiej opony młotem i przerzucanie jej. Na zakończenie był slalom z podawaniem wody i ewakuacja „poszkodowanego” – manekina o wadze, bagatela, 80 kg.
Do zawodów stanęło 23 zawodników. Swoich sił spróbowali także zastępca wójta Woli Krzysztoporskiej Mieczysław Warszada i sekretarz gminy Dominik Ambrozik.
Najlepszy spośród strażaków – Krystian Cieślik z OSP Krężna – pokonał dystans w 1 min 43 sekundy i 11 setnych.
Oto pierwsza szóstka:
I miejsce – Krystian Cieślik OSP Krężna
II – Michał Góźdź OSP Wola Krzysztoporska
III – Bartek Cieślik OSP Krężna
IV – Grzegorz Koszelak OSP Wola Krzysztoporska
V – Tomasz Dzitkowski OSP Parzniewice
VI – Damian Matyjaszczyk OSP Mąkolice

Organizatorem zawodów była jednostka KSRG OSP Wola Krzysztoporska.

Zdjęcia: Anna Wiktorowicz
Ewakuowali szkołę w Bogdanowie

Pożar wybuchł w szkolnej bibliotece, na szczęście wszyscy sprawnie i szybko opuścili budynek szkoły. Na szczęście też były to tylko ćwiczenia.

W Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie 30 maja odbyły się próbne ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem przedstawicieli policji: aspiranta Karola Wrzeszcza i młodszego aspiranta Huberta Michalaka z Komisariatu Policji w Grabicy, komendanta gminnego ZOSP RP Mirosława Jakubczyka, przedstawiciela Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej Jana Czubały oraz druhów z jednostki OSP w Bogdanowie pod dowództwem prezesa Mieczysława Frankiewicza.
Po sprawnej ewakuacji dzieci mogły obejrzeć wyposażenie strażackiego wozu bojowego, a druhowie skontrolowali przy okazji sprawność gaśnic i znajomość instrukcji przeciwpożarowych.