Referaty Urzędu Gminy

Referat Budownictwa
Kamil Madejczyk – p.o. kierownik – tel. 44 616-39-74, pok. 6a
– nadzór nad referatem
– inwestycje
– zajęcie pasa drogowego
– wyrażenie zgody na wykonanie zjazdu
– cmentarze
Krystyna Kicińska – tel. 44 616-39-73, pok. 7
– inwestycje
– opiniowanie projektu decyzji
– informacja o możliwości zalesienia działki
Katarzyna Kowalska – tel. 44 616-39-72, pok. 6
– wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów
– utrzymywanie zieleni
– decyzje środowiskowe
– pomniki przyrody
– wydawanie opinii akustycznych
– zabytki

Aleksandra Banaszczyk – tel. 44 616-39-72, pok. 6
– informacje o terenie
– decyzje o warunkach zabudowy
– przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby
– plan miejscowy
– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– wydawanie decyzji celu publicznego

Emilia Mucha – tel. 44 616-39-73, pok. 7
– inwestycje
– oświetlenie
Tomasz Szustkiewicz – tel. 44 616-39-73, kom. 665 140 551, pok. 7
– eksploatacja dróg
– inwestycje drogowe
Kamil Madejczyk – tel. 44 616-39-73, pok. 7
– inwestycje

Referat Finansów i Budżetu
Jadwiga Robak – kierownik, tel. 44 616-39-89, pok. 10
Halina Wnuk, tel. 44 616-39-89, pok. 10
Marzena Lec, tel. 44 616-39-89, pok. 10
Adela Adamczyk, tel. 44 616-39-90, pok. 10
Joanna Kiereś, tel. 44 616-39-90, pok. 10
Jolanta Łasek – tel. 44 616-39-71, pok. 17
– płace
Barbara Marusińska – tel. 44 616-39-71, pok. 17
– płace
Stanisława Zelcer – tel. 44 616-39-84, pok. 9
– rozliczanie wody
Joanna Kurdek, tel. 44 616-39-84, pok. 9
Kinga Zacha, tel. 44 616-39-84, pok.9

 

Referat Gospodarki Komunalnej
Mariola Toma – kierownik referatu – tel. 44 616-39-82, pok. 14
Sylwia Kuśmierczyk/Karolina Dryżek – tel. 44 616-39-83, pok. 14
– odpady komunalne
– numeracja porządkowa nieruchomości
Joanna Ałaszewska – tel. 44 616-39-82, pok. 14
– gospodarka gruntami
Bogusława Dziubecka – tel. 44 616-39-83, pok. 14
– rolnictwo
– mieszkania komunalne

Referat Organizacji i Kadr
Iwona Stępień – kierownik – tel. 44 616-39-86, pok. 12 a
Błażej Ligęza – tel. 44 616-39-75, pok. 7
– informatyk
Monika Rudzka – radagminy@wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-61 (wew. 27), I piętro, sekretariat
– obsługa Rady Gminy

Referat Podatków i Opłat
Robert Pielużek – kierownik – tel. 44 616-39-88, pok. 4
– egzekucja należności
– podatek od środków transportowych

Beata Piecyk tel. 44 616-39-87, pok. 4
– egzekucja należności

Sylwia Gaworczyk, tel. 44 616-39-70, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– ewidencja zobowiązań pieniężnych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych

Monika Wiśniewska, tel. 44 616-39-69, pok. 3
– podatek od osób prawnych
– wydawanie zaświadczeń
– ewidencja zobowiązań pieniężnych

Bożena Ginglas, tel. 44 616-39-69, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych

Justyna Filipek, tel. 44 616-39-69, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych
– przyjmowanie opłaty skarbowej

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Dybała – kierownik – tel.44 6163980, pok. nr 2
– rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów

 Jan Czubała – z-ca kierownika – tel. 44 6163981, pok. nr 1
– rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów

Referat Spraw Obywatelskich

Monika Dybała – kierwonik – tel.44 6163980, pok. nr 2
– dowody osobiste
-imprezy masowe
Jan Czubała – tel. 44 6163981, pok. nr 1
-rejestracja działalności gospodarczej
-zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
-Ochotnicze Straże Pożarne
-dowody osobiste
-transport drogowy
Zdzisława Szymczyk– tel. 44 6163981, pok. nr 1
-ewidencja ludności
-kwalifikacja wojskowa
-wybory
-dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Referat Wodociągów i Kanalizacji
ul. Cmentarna 2a
Magdalena Kołba -kierownik – tel. 44-616-37-26
– zawieranie umów z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Arkadiusz Szmalec – tel. 44-616-37-26
– uzgadnianie dokumentacji technicznej
– wydawanie warunków technicznych do projektowanych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
Kontakt alarmowy:
– dla ujęć: Jeżów, Woźniki, Parzniewice – Wiesław Szafrański (konserwator) – kom. 665-303-552
– dla ujęć: Kacprów, Rokszyce, Gomulin – Janusz Furczyński (konserwator) – kom. 695-160-200

Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji
Bogusława Gaworowska – kierownik – tel. 44 616-39-76, pok. 13
Adrianna Drzynicka-Kania, tel. 44 616-39-78, pok. 13
– fundusze unijne
Małgorzata Grabowska, Patrycja Piechura tel. 44 616-39-76, pok. 13
– dotacje
– zamówienia publiczne
Anita Rojek tel. 44 616-39-78, pok. 13
– zamówienia publiczne
Anna Wiktorowicz, tel. 44 616-39-78, a.wiktorowicz@wola-krzysztoporska.pl, pok. 12a
– promocja (w tym promocja specjalnej strefy ekonomicznej, terenów inwestycyjnych), kontakty z przedsiębiorcami

Stanowisko ds. Edukacji
Karolina Piotrkowska tel. 44-616-39-68, pok. 16

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Marek Ogrodnik – tel. 44-616-39-68, pok. 16

Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Marta Kopacka – tel. 691-200-865, GOK, ul. Południowa 2 (wejście od strony parkingu)
Pon. – godz. 8.00 – 14.00
wt., czw., pt.  – godz. 8.00 – 16.00