Dane Referatów

Referaty Urzędu Gminy

Referat Budownictwa
Paweł Zajączkowski – kierownik – tel. 44 616-39-74, pok. 6a
– nadzór nad referatem
– inwestycje
– zajęcie pasa drogowego
– wyrażenie zgody na wykonanie zjazdu
– cmentarze
Krystyna Kicińska/Jolanta Dybalska – tel. 44 616-39-73, pok. 7
– inwestycje
– opiniowanie projektu decyzji
– informacja o możliwości zalesienia działki
Katarzyna Kowalska – tel. 44 616-39-72, pok. 6
– wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów
– utrzymywanie zieleni
– decyzje środowiskowe
– pomniki przyrody
– wydawanie opinii akustycznych
– zabytki

Aleksandra Mucha – tel. 44 616-39-72, pok. 6
– informacje o terenie
– decyzje o warunkach zabudowy
– przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby
– plan miejscowy
– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– wydawanie decyzji celu publicznego
Tomasz Szustkiewicz – tel. 44 616-39-73, kom. 665 140 551, pok. 7
– eksploatacja dróg
– inwestycje drogowe
Kamil Madejczyk – tel. 44 616-39-73, pok. 7
– informacje o terenie
– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– inwestycje

Referat Finansów i Budżetu
Jadwiga Robak – kierownik, tel. 44 616-39-89, pok. 10
Halina Wnuk, tel. 44 616-39-89, pok. 10
Marzena Lec, tel. 44 616-39-89, pok. 10
Adela Adamczyk, tel. 44 616-39-90, pok. 10
Joanna Kiereś, tel. 44 616-39-90, pok. 10
Jolanta Łasek – tel. 44 616-39-71, pok. 17
– płace
Barbara Marusińska – tel. 44 616-39-71, pok. 17
– płace
Stanisława Zelcer – tel. 44 616-39-77, pok. 9
– rozliczanie wody
Aleksandra Wojtania-Kokowicz, tel. 44 616-39-75, pok. 9

Referat Gospodarki Komunalnej
Mariola Toma – kierownik referatu – tel. 44 616-39-82, pok. 14
Sylwia Kuśmierczyk – tel. 44 616-39-83, pok. 14
– odpady komunalne
– numeracja porządkowa nieruchomości
Joanna Ałaszewska – tel. 44 616-39-82, pok. 14
– gospodarka gruntami
Bogusława Dziubecka – tel. 44 616-39-83, pok. 14
– rolnictwo
– mieszkania komunalne

Referat Organizacji i Kadr
Iwona Stępień – kierownik – tel. 44 616-39-86, pok. 12 a
Kinga Zacha – sekretariat@wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-61, pok. 11
– obsługa sekretariatu
Błażej Ligęza – tel. 44 616-39-79, pok. 7
– informatyk
Monika Rudzka – radagminy@wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-61 (wew. 27), I piętro, sekretariat
– obsługa Rady Gminy

Referat Podatków i Opłat
Robert Pielużek – kierownik – tel. 44 616-39-88, pok. 4
– egzekucja należności
– podatek od środków transportu
Beata Piecyk tel. 44 616-39-87, pok. 4
– egzekucja należności
Sylwia Gaworczyk, tel. 44 616-39-70, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– ewidencja zobowiązań pieniężnych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
Monika Wiśniewska, tel. 44 616-39-69, pok. 3
– podatek od osób prawnych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych
Bożena Ginglas, tel. 44 616-39-69, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych
Elżbieta Świerk, tel. 44 616-39-70, pok. 3

Referat Spraw Obywatelskich
Monika Dybała -kierownik – tel. 44 616-39-80, pok. 1, 2
– sprawy z zakresu USC
Zdzisława Szymczyk – tel. 44 616-39-81, pok. 1
– ewidencja ludności
– kwalifikacja wojskowa
– dodatki mieszkaniowe i energetyczne
– wybory
Jan Czubała – tel. 44 616-39-81, pok. 1
– rejestracja działalności gospodarczej
– transport drogowy
– zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
– OSP
– USC

Referat Wodociągów i Kanalizacji
ul. Cmentarna 2a
Magdalena Kołba -kierownik – tel. 44-616-37-26
– zawieranie umów z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Arkadiusz Szmalec – tel. 44-616-37-26
– uzgadnianie dokumentacji technicznej
– wydawanie warunków technicznych do projektowanych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
Kontakt alarmowy:
– dla ujęć: Jeżów, Woźniki, Parzniewice – Wiesław Szafrański (konserwator) – kom. 665-303-552
– dla ujęć: Kacprów, Rokszyce, Gomulin – Janusz Furczyński (konserwator) – kom. 695-160-200

Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji
Bogusława Gaworowska – kierownik – tel. 44 616-39-76, pok. 13
Adrianna Drzynicka-Kania, tel. 44 616-39-78, pok. 13
– fundusze unijne
Małgorzata Grabowska, Patrycja Radziszewska tel. 44 616-39-76, pok. 13
– dotacje
– zamówienia publiczne
Anita Rojek/Ilona Warych, tel. 44 616-39-78, pok. 13
– zamówienia publiczne
Anna Wiktorowicz, tel. 44 616-39-78, a.wiktorowicz@wola-krzysztoporska.pl, pok. 12a
– promocja

Stanowisko ds. Edukacji
Karolina Piotrkowska, tel. 44-616-39-68, pok. 16

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Marek Ogrodnik – tel. 44-616-39-68, pok. 16

Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Marta Kopacka – tel. 691-200-865, GOK, ul. Południowa 2 (wejście od strony parkingu)
Pon. – godz. 8.00 – 14.00
wt., czw., pt.  – godz. 8.00 – 16.00

image_print