1 grudnia sesja Rady Gminy

O Gminnym Programie Wspierania Rodziny, podatku od nieruchomości i sprzedaży mienia gminnego debatować będą radni podczas najbliższej XXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Sesja odbędzie się 1 grudnia 2016 roku (czwartek) godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (ul. Kościuszki 5, sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie sprzedaży mienia gminnego w 2015 r. i w I półroczu 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grabica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2017-2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
14. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
15. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Zakończenie obrad.