12 grudnia sesja Rady Gminy

XIV sesja Rady Gminy odbędzie się 12 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (ul. Kościuszki 5, sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XIII/2019).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie inwestycji gminnych rozpoczętych w 2018 r. z terminem zakończenia w 2019 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym oraz programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. za I półrocze 2019 r.;
3) podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
8. Podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych
w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.
11. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.