21 maja sesja Rady Gminy

Radni przy stolikach podczas sesji Rday Giny Wola Krzysztoporska

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XXXI/2021 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 21 maja 2021 r. (piątek) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr XXIX/2021 i XXX/2021).
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla działek nr ewid. 64 i 149/6 położonych w obrębie Pawłów Górny.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wola Krzysztoporska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Wola Krzysztoporska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021-2026.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021-2027”, w tym trybu konsultacji.
17. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
18. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.