Informacje z obrad Rady Gminy – IV, V I VI sesja

IV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie:
– uchylenia uchwały Nr I/2/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie – ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
– zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014,
– wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku,
– zmiany uchwały Nr XXX/252/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
– zmiany uchwały Nr XXX/253/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.

rgwk_2014_1cV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 14 stycznia 2015 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie:
– uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.,
– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska,
-ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2015 rok,
–  sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy,
– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, podmiotów, u których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

VI sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 12 lutego 2015 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie:
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska,

– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
– zmiany Komisji Inwentaryzacyjnej dla sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego,
nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kacprów,
– zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Piekary,
– przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2015 roku,
– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty,
Określenia kryteriów rekrutacji do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska,
udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Opieki Św. Józefa w Milejowie dotacji celowej na roboty budowlane przeprowadzane w zabytkowym kościele.
Uchwały Rady Gminy przechowywane są w Urzędzie Gminy pok. 18, osoby zainteresowane mają prawo wglądu do ich treści. Uchwały zamieszczane są również na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.