23 czerwca (środa) XXXII sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Radni i władze gminy siedzą przy oddzielnych stolikach w maseczkach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zaprasza na XXXII sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku (środa) godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XXXI/2021).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy za II półrocze 2020 r.
5. Raport o stanie gminy w 2020 r.
1) Debata nad raportem o stanie gminy.
2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska wotum zaufania.
6. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
1) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za 2020 rok.
2) Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2020.
3) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2020 r. i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2020 r.
4) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
5) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Siomki dz. 420/3).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Siomki dz. 291/3).
11. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępne w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.