30 sierpnia sesja Rady Gminy

XLIII sesja Rady Gminy odbędzie się 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podziękowanie dla uczestników spartakiady.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
Komisja Rewizyjna – 21.08.2018 . – Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy, skarg i wniosków za I półrocze 2018 r. oraz kontrola rozliczenia inwestycji „Rewaloryzacja Parku w Parzniewicach Małych”;
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – 27.08.2018 r. – Wydanie opinii w sprawie projektów uchwał Rady Gminy;
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego – Wydanie opinii w sprawie projektów uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Gomulinie pomnika – obelisku upamiętniającego strażaków OSP Gomulin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Woli Krzysztoporskiej pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie: Kacprów, Gąski i Wygoda.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w sołectwie Wola Krzysztoporska godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
14. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Zakończenie obrad.