Mamy tereny inwestycyjne w ŁSSE

Zastanawiają się Państwo, gdzie zainwestować? Gmina Wola Krzysztoporska to doskonałe miejsce w centrum Polski, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

lider

 

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

PODSTREFA WOLA KRZYSZTOPORSKA

Podstrefa Wola Krzysztoporska jest jedną z 44 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i obejmuje swoją powierzchnią łącznie ponad 7 ha. W tej chwili do zagospodarowania pozostało nieco ponad 3,5 ha (pod koniec 2016 roku firma Cermont Sp. z o.o. kupiła od gminy działkę o powierzchni ok. 3,5 hektara położoną w ŁSSE w Woli Krzysztoporskiej). Podstrefa jest wyodrębnionym obszarem na terenie miasta lub gminy, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej.

Mapa – tereny inwestycyjne w podstrefie Wola Krzysztoporska

POMOC PUBLICZNA

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje Zarządzający ŁSSE.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

 

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chce korzystać. Wsparcie przyznawane jest aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2026r.).
Rodzaje nowej inwestycji:
• utworzenie nowego zakładu
• zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu
• dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
• zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu
• nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

Definicja nowych miejsc pracy:
• przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI
Kosztami kwalifikowanymi inwestycji są:
• cena nabycia terenów lub prawa ich użytkowania wieczystego
• cena nabycia środków trwałych (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych
• wydatki na budowę oraz infrastrukturę
• koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych
• wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności
• wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP) od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
Kosztami kwalifikowanymi pracy są:
• dwuletnie koszty związane z nowo utworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Wysokość wsparcia na inwestycje uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

Wysokość pomocy publicznej = wysokość wsparcia (%) x koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane:
• koszty nowej inwestycji
lub
• koszty nowo utworzonych miejsc pracy

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ŁSSE:

• złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji,
• minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji: minimum 100 000 EUR,
• utworzenie nowych miejsc pracy.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO:
• utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP)
• utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP)
• utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP)
• udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji
• zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:
• produkcyjną
• usługową (w tym usługi magazynowania)
• w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych

POMOC ZESPOŁU

Proces przed- i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE,
w ramach którego:

• ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego

• organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów

• organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów

• promujemy Inwestorów w mediach

• pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju

W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Programu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).

Agnieszka SobieszekAgnieszka Sobieszek
Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów
tel. (+48) 42 275 50 52
agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl

 

Bartosz Rzętkiewicz
Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora
obszar edukacji, klastry,
środki unijne
tel. (+48) 42 275 50 76
bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl

Dorota Lombardi
Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji
tel. (+48) 42 275 50 51
dorota.lombardi@sse.lodz.pl

 

Rafał Karolczak
Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 55
rafal.karolczak@sse.lodz.pl
Patrycja Wojtania
Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji, klastry, środki unijne
tel. (+48) 42 275 50 54
patrycja.wojtania@sse.lodz.pl
Joanna Siwińska
Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, środki unijne, klastry
tel. (+48) 42 275 50 77
joanna.siwinska@sse.lodz.pl

 

KONTAKT
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl

info@sse.lodz.pl
tel. (+48) 42 676 27 53
(+48) 42 676 27 54
fax. (+48) 42 676 27 55

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ