6 listopada sesja Rady Gminy

sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska - radni w maseczkach

W piątek (6 listopada) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2) odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji:
1) Nr XX/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.;
2) Nr XXI/2020 z dnia 02 lipca 2020 r.;
3) Nr XXII/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r.;
4) Nr XXIII/2020 z dnia 03 września 2020 r.;
5) Nr XXIV/2020 z dnia 07 października 2020 r.
4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy za I półrocze 2020 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska wybranych Domów Ludowych i placów zabaw w zakresie wykorzystania i dbałości o powierzone mienie gminne.
7. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla obszaru położonego przy ul. Wesołej w obrębie Bujny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Wola Krzysztoporska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Parzniewice Duże na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (obręb Jeżów- działka 571/2).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (obręb Wola Krzysztoporska).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (obręb Krężna).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (obręb Jeżów- działka 53).
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
20. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
21. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
22. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
23. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
24. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.