Przejrzyste zamówienia publiczne

szk_bujny_2b
Szkoła w Bujnach
szk_gom_1a
Szkoła w Gomulinie

Gmina zleca zadania: dostawy, usługi i roboty budowlane na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z tymi przepisami dla postępowań o wartości powyżej 30.000 euro (ok. 120 tysięcy złotych netto) stosuje się  głównie przetarg nieograniczony – gdzie na publiczne ogłoszenie o zamówieniu odpowiedzieć może każdy zainteresowany oferent. Natomiast w postępowaniach o wartości do kwoty 30 000 euro obowiązują w UG przepisy zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. Przy czym podstawową zasadą wynikającą z tego zarządzenia jest  obowiązek  przeprowadzanie małych  postępowań w trybie przetargowym. Oznacza to w praktyce, że na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty składać mogą wszyscy zainteresowani oferenci. Gmina Wola Krzysztoporska wyróżnia się na tle innych gmin ogromną ilością postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, ich przejrzystością i jawnością. Nawet dla zakupów o stosunkowo  małej wartości (już od kilku tysięcy złotych) przeprowadza się jawną i konkurencyjną procedurę w celu otrzymania najkorzystniejszej oferty.wojt_rd2014
Wystarczy pobieżne przejrzenie stron internetowych innych urzędów gmin o podobnym zasięgu działania, aby przekonać się  jak wielka praca wykonywana jest w naszym urzędzie – mówi Roman Drozdek Wójt Gminy Wola Krzysztoporska. Podczas gdy znajdujemy tam informacje o kilku czasem kilkunastu prowadzonych w roku  postępowaniach – u nas liczba ta przekracza 100 postępowań rocznie. Należy też uświadomić sobie, że procedura konkurencyjna jest pracochłonna, obejmuje komisyjne: ustalenie warunków zamówień i ocenę  ofert, komisyjne i jawne otwarcie ofert, oraz zamieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i  na tablicy ogłoszeń  informacji o wybranym oferencie i   cenie wybranej oferty. Komisja działa w składzie trzyosobowym, dlatego nakład pracy wykonanej w związku z wyborem ofert jest ogromny. Zapewnia on jednak pełną przejrzystość dokonywanych zakupów oraz zlecania usług i robót budowlanych. Każdy może przyjść na jawne otwarcie ofert i przekonać się jak to wygląda. Każdy też  może sprawdzić w  Internecie  jakie były warunki postępowania i jaką ofertę wybrano. Jak twierdzi Wójt wysiłek ten  jednak bardzo się opłaca. Podstawową i wymierną korzyścią są oszczędności przy udzielaniu zleceń. Prowadzenie jawnych i konkurencyjnych trybów wyboru wykonawców wzmacnia też  zaufanie mieszkańców do Urzędu Gminy. Wiele osób często bezpodstawnie krytykuje Urząd nie zadając sobie trudu, żeby sprawdzić jak dobrze to działa, dlatego  zapraszam  – kontynuuje Wójt – proszę przyjść do UG i zobaczyć jak zamówienia  funkcjonują. Dokumenty związane z udzielaniem zamówień są jawne, a ja nie mam nic do ukrycia. Przeciwnie, naprawdę mam się czym pochwalić.