Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Udostępniona została analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2014 roku.

Podstawa prawna sporządzenia analizy

1. Utrzymanie czystości i porządku jest zadaniem własnym każdej gminy. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2013.1399 z późn. zm.) zalicza to zadanie do zadań obowiązkowych gmin.
Gmina Wola Krzysztoporska wywiązuje się z przedmiotowego zadania zgodnie z założeniami art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. m. in.:
– tworzy warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnia wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
– zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:
– regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
– stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

PSZOK przy ul. Cmentarnej

– instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, szaletów publicznych,
– obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
– nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
– ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
– tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
– zapewnia osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
– prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska osiągnęły w 2014 roku wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, natomiast jeden podmiot nie osiągnął wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty w 2014 roku poziom:

EKO-REGION Sp. z o. o.

JUKO Sp. z o. o.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

76,4%

78,7%

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

nie dotyczy

nie dotyczy

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

10,8%

89,3%

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Analiza Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2014 roku
4 MB 731