Apteka w Parzniewicach do wynajęcia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Zarządzenie nr 180/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia wysokości wadium, regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Apteki) w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r poz.559 z poźń. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 46,36m² (pomieszczenia Apteki) w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) z przeznaczeniem na prowadzenie Apteki, z której będą korzystać mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska na okres do 3 lat.
§ 1. 2.Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 1. 3. Ustala się wadium w wysokości 150,00 złotych słownie: (sto pięćdziesiąt złotych)
§ 2. Ustalam Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Apteki) w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 180 z dnia 22 grudnia 2022r. 103 KB 24