Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Jak wejść ze swoim produktem na zagraniczne rynki, jak prowadzić dokumentację, o jakich różnicach kulturowych warto pamiętać eksportując towary, gdzie znaleźć źródła finansowania. W Łodzi odbędzie się cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców.

Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu, serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu eksportu dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego.

Celem szkoleń jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 – 2020.

Spotkania odbędą się w Hotelu Grand w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72.
Terminy i tematy szkoleń:
1) 15-16.09.2016 r. Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa;
2) 26-27.09.2016 r. Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe;
3) 13-14.10.2016 r. Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020;
4) 29-30.11.2016 r. Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym.

Szkolenia prowadzone będą przez zespół specjalistów – praktyków, do których należą m.in.: Zbigniew Bereza, Jakub Makurat, Piotr Mildner, Łukasz Żak.

Korzyści z udziału w szkoleniach:
– minimum 10 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów – praktyków
– komplet materiałów szkoleniowych
– konsultacje indywidualne

Szkolenia odbywają się w godz. 10.00-15.00.
W celu potwierdzenia udziału w szkoleniach, prosimy o uzupełnienie i odesłanie załączonego
formularza zgłoszenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.
Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40; tel. kom.: 609 124 124,
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl;
http://www.efszkolenia.pl
P.S. UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ:
Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności przedsiębiorców sektora MŚP z zakresu działalności eksportowej, od momentu badania potencjalnych rynków zagranicznych do momentu podpisania kontraktu handlowego i jego zabezpieczenia.

Spotkanie 1 – termin: 15-16 września 2016 r.
Temat: Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa
Zakres tematyczny:
– planowanie i rozwój eksportu w firmie, sposoby i kryteria wyboru rynków do ekspansji, dobór strategii ekspansji, przygotowanie oferty na rynki zagraniczne, wybór rynków zagranicznych, metody badania rynku, ustalanie źródeł i zdobycie niezbędnych informacji, stworzenie strategii (produktu, dystrybucji i ceny);
– techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy;
– partnerzy handlowi oraz pośrednicy występujący w obrocie międzynarodowym;
– budowanie strategii eksportowych i właściwe pozycjonowanie marek, rozpoczęcie działalności eksportowej, wyznaczanie celów eksportowych, analiza gotowości przedsiębiorstwa do wyjścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów;
– wybory krajów do ekspansji zagranicznej, analizy rynków docelowych, doboru optymalnej strategii eksportowej dla przedsiębiorstwa, określenia podstawowych etapów realizacji działań eksportowych;
– wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej – handel elektroniczny.

Spotkanie 2 – termin: 26-27 września 2016 r.

Temat: Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie
transakcji handlowych, różnice kulturowe
Zakres tematyczny:
– warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne – charakterystyka rynków;
– perspektywy handlowe na wybranych rynkach zagranicznych, uwarunkowania prawne eksportu usług i towarów na wybrane rynki;
– prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych, umów handlowych w transakcjach eksportowych;
– różnice kulturowe, zachowania biznesowe w różnych częściach świata, struktury i główne elementy procesu komunikacji, zasady protokołu, dobre obyczaje i etykieta w biznesie.

Spotkanie 3 – termin: 13-14 października 2016 r.
Temat: Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020
Zakres tematyczny:
– kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym, metody i rodzaje płatności w handlu międzynarodowym, zabezpieczania wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe;
– kursy walutowe w handlu zagranicznym, dochodzenie należności z tytułu eksportu;
– źródła finansowania działalności eksportowej;
– RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstw.

Spotkanie 4 – termin: 29-30 listopada 2016 r.
Temat: Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym
Zakres tematyczny:
– dokumentacja w obrocie międzynarodowym, ułatwienia celne w obrocie towarowym z zagranicą;
– normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym oraz normalizacji na rynkach zagranicznych;
– kontrola eksportu – procedur systemowych w zakresie bezpieczeństwa;
– ryzyko w działalności eksportowej, rola ubezpieczeń transakcji eksportowych;
– podatek od towarów i usług VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrz wspólnotowym;

Harmonogram zajęć:
9.45-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-12.00 I część zajęć
12.00-12.30 Przerwa
12.30-14.30 II część zajęć
14.30-15.00 Konsultacje indywidualne z ekspertami.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Formularz zgłoszenia (3) 57 KB 486