Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla rolników i ich dzieci

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Z bezpłatnej rehabilitacji mogą skorzystać też sami rolnicy.

Dzieciom z województwa łódzkiego KRUS proponuje wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:
w Szklarskiej Porębie – w terminie od 30 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
w Jedlcu – terminie od 30 lipca 2018 r. do 19 sierpnia 2018 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

Z oferty mogą skorzystać dzieci:
– w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2003–2011) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu;
– których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok;
– samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 11 maja br.
Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w placówkach terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (44) 725 64 25.

Przypominamy, że z bezpłatnej rehabilitacji skorzystać mogą też sami rolnicy!

Rolniku! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji

KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników:
-w Szklarskiej Porębie,
-w Iwoniczu Zdroju,
-w Horyńcu Zdroju,
-w Kołobrzegu,
-w Jedlcu,
-w Świnoujściu.

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:
– podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
– podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
– ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność
do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w placówkach terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.

Koszty związane z 21-dniowym pobytem i przejazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod numerem telefonu: (44) 725 64 25.