Budżet 2017 – drogi, kompleksy sportowe, gminne budynki

Pośród tegorocznych wydatków inwestycyjnych jest m.in. dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1500 E (Piotrków – Jeżów) w wysokości 1.530.000 zł.

Na inwestycje wydamy w tym roku około 7,5 mln zł. Ponad 2 mln trafi na drogi (i to nie tylko te gminne, ale i powiatowe). Będziemy termomodernizować budynki komunalne i budynki użyteczności publicznej, budować kolejne kompleksy sportowe i dwa nowe domy ludowe. Ale to dopiero wstępny plan, który na bieżąco uzupełniany będzie o te projekty, które będą miały szansę na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dochody – 50.549.566,04 zł
Wydatki – 50.886.603,04 zł

W tym roku dochody i wydatki gminy Wola Krzysztoporska po raz pierwszy przekroczą kwotę 50 mln zł. To m.in. dlatego, że do gminy trafi ok. 12,5 mln zł z tytułu realizacji programu „Rodzina 500+” (to ok. 25% wydatków budżetowych.
Niemało wydamy też na pomoc społeczną, bo prawie 2,5 mln zł, czyli 4,87% wydatków budżetu.
Jak zwykle potężną ich część stanowić będą wydatki na oświatę. Zaplanowano na nie kwotę 16.769.918 zł, (tj. 32,96% wielkości budżetu). Otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 10.684.598 zł nie wystarczy więc na ich pokrycie. Różnica w wysokości 1.736.992,00zł zostanie sfinansowana przez budżet gminy.
Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wynosi 557.946,00 zł. Pozostałe zadania własne w zakresie dowożenia uczniów do szkół i utrzymania przedszkola samorządowego, przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pomocy materialnej dla uczniów będą sfinansowane ze środków budżetu gminy kwotą 3.333.454 zł.

Rok 2017 zapowiada się też intensywnie pod względem inwestycyjnym. Na ten cel gmina Wola Krzysztoporska zarezerwowała ok. 7,5 mln zł (ok. 14,5% wydatków budżetowych).

Najważniejsze inwestycje planowane na 2017 r.

– przebudowa drogi powiatowej nr 1500 E (Piotrków – Jeżów) – dotacja dla powiatu – 1.530.000 zł;
– wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1527 E na odcinku Gomulin – Oprzężów – dotacja dla powiatu – 225.000 zł;
– budowa dróg w gminie Wola Krzysztoporska – 491.000 zł;
– modernizacja sieci dróg na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej (projekty parkingów) – 20.000 zł;
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wola Krzysztoporska (Urząd Gminy, DL Kacprów) – 830.000 zł;
– termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 w Woli Krzysztoporskiej („hotel”) – 494.999 zł;
– budowa Domu Ludowego w Gąskach – 600.000 zł;
– budowa Domu Ludowego w Rokszycach – 800.000 zł;
– modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w Domu Ludowym w Krężnej – 70.000 zł;
– rozbudowa budynku Domu Ludowego w Wygodzie o sanitariaty i podjazd dla niepełnosprawnych – 110.000 zł;
– wykonanie odwodnienia terenu Domu Ludowego w Majkowie Dużym – 105.000 zł;
– rewaloryzacja parku w Parzniewicach – 626.400 zł;
– budowa placów zabaw, siłowni napowietrznych i placów i boisk wraz z infrastruktura towarzyszącą – 1.300.000 zł.

– Jak wynika z zestawienia, budżet przyjęty na rok 2017, to budżet bogaty w inwestycje. Jest ich na ten moment około 27, których wykonanie w większości oparte jest na środkach finansowych pochodzących z tzw. dochodów własnych – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Oprócz tego – tak jak każdego roku, podjęte są działania w kierunku pomnożenia kwoty przeznaczonej na inwestycje (ok. 7,5 mln zł) poprzez różnego rodzaju dofinansowania pochodzące ze źródeł zewnętrznych (PROW, RPO, WFOŚiGW). Mam tutaj na myśli przygotowane i już złożone wnioski o dofinansowanie m.in. na gospodarkę ściekową, rewaloryzację parku w Woli Krzysztoporskiej, energię aerotermalną i inne. Jestem przekonany, że nasza determinacja w szukaniu i chęć pozyskania jak największych środków finansowych przyniesie kolejne sukcesy w 2017 r. i przełoży się na zwiększenie liczby inwestycji, co pozwoli w większym zakresie wypełnić oczekiwania mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska – dodaje Roman Drozdek.