Budżet 2018: Rekordowe 24 miliony na inwestycje!

Gmina Wola Krzysztoporska przyzwyczaiła już do corocznych rekordów. W ubiegłym 2017 r. – ilościowy rekord inwestycji (ponad 40!!!). W tym roku szykuje się rekord pod względem kwoty wydanej na inwestycje. W budżecie 2018, który uchwalono pod koniec stycznia, zapisano na ten cel ponad 24 mln zł!

Na początek trochę liczb, i to naprawdę dużych. Po raz pierwszy w historii gminy dochody i wydatki przekroczyły kwotę 60 mln zł!

Dochody – 61.733.536,91 zł
Wydatki – 69.403.536,91 zł

Nim podsumujemy najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2018 r., przypomnieć wypada, że sporą część budżetu tworzą inne wydatki.
Tradycyjnie jedną z największych stanowią te związane z oświatą. Tu planowane wydatki wynoszą 17.533.153 zł, tj. 25,26% wielkości budżetu. I tylko część z nich pokryta zostanie subwencją oświatową w kwocie 11.021.795 zł, planowaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli (421.960 zł) oraz dotacją na realizację projektu pn. „Szkoła Inspiracji” (32.613 zł). Pozostałe zadania (m.in. w zakresie dowożenia uczniów, utrzymania przedszkoli) i różnica pomiędzy wydatkami a dotacją na oświatę pokryte być muszą ze środków własnych gminy, a jest to kwota ponad 6 mln zł.
Ponad 13 mln zł trafi do rodzin (m.in. w postaci świadczeń wychowawczych i rodzinnych).
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydamy ponad 3,5 mln zł (łącznie z inwestycjami).
Niewiele mniej, ale wliczając także inwestycje w obiekty rekreacyjne, wydamy na kulturę fizyczną (ponad 2 mln zł).
Śmieci to także poważna pozycja w budżecie. Na gospodarkę odpadami zarezerwowano 1.141.200 zł.
Sporo, bo ponad 122 tys. zł, kosztować nas będzie opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
Oświetlenie ulic, placów, dróg (w tym budowa nowych obwodów oświetleniowych) to ponad 600 tys. zł.
Ale czas na to, co interesuje wszystkich najbardziej – czyli inwestycje. Warto od razu dodać, że realizacja części z nich uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Inwestycje 2018:

– Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV – 17.142.605 zł
– Budowa Domu Ludowego w Rokszycach (etap II) – 1.260.000 zł
– Budowa dróg i placów gminnych – 1.000.000 zł
– Budowa Domu Ludowego w Gąskach (etap II) – 840.000 zł
– Budowa otwartych stref aktywności (OSA) na terenie Gminy Wola Krzysztoporska (Bujny, Kacprów, Mzurki, Wola Krzysztoporska, Woźniki) – 650.000 zł
– Rewaloryzacja parku w Parzniewicach Małych – 626.400 zł
– Budowa czterech placów zabaw z siłowniami na terenie miejscowości: Blizin, Laski, Siomki, Kozierogi – 555.995 zł
– Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej – 400.000 zł
– Rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów (I część) – 300.000 zł (+1.000.000 zł w 2019 r.)
– Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska (Krężna Kolonia, Jeżów) – 260.000 zł
– Przebudowa Domu Ludowego w Blizinie (etap I) – 250.000 zł (+ 700.000 zł w 2019 r.)
– Budowa placu zabaw i siłowni na terenie Gminy Wola Krzysztoporska (Gomulin, Radziątków) – 225.000 zł
– Modernizacja boiska w Krzyżanowie – 200.000 zł
– Przebudowa Domu Ludowego w Mąkolicach (etap I) – 200.000 zł (+ 400.000 zł w 2019 r.)
– Budowa obwodów oświetlenia ulicznego – 200.000 zł
– Zakup działki w miejscowości Stradzew – 130.000 zł
– Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach – 120.000 zł
– Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Wola Krzysztoporska – 60.000 zł
– Wykonanie ogrzewania w Domu Ludowym w Pawłowie Górnym – 60.000 zł
– Koncepcja zaopatrzenia w wodę północnej części gminy – 15.000 zł

W sumie na inwestycje w 2018 r. zaplanowano kwotę 24.495.001 zł!

Decyzję o zatwierdzeniu budżetu na 2018 r. w tej formie podjęli radni gminy podczas sesji 23 stycznia tego roku. 11 radnych było „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Budżet omawialiśmy długo – i to bardzo dobrze. Dając skarbnikowi wykaz przedsięwzięć do wpisania zgodnie ze strukturą wynikającą z ustawy o finansach publicznych, zdawałem sobie sprawę, jaka jest po mojej stronie odpowiedzialność, jakie potężne wyzwanie. Bo nikogo nie trzeba przekonywać, że rzeczywiście mamy budżet historyczny, bardzo bogaty, bardzo rozwojowy, budżet skierowany na potrzeby mieszkańców – wyrażane zresztą podczas wielu spotkań w sołectwach. Nie boję się wyzwań, nie boję się odpowiedzialności, chociaż wiem, że jest to budżet bardzo trudny. Na osobach publicznych – w tym na wójcie i wszystkich radnych – ciąży obowiązek poinformowania mieszkańców o rzeczywistym stanie finansów gminy i pieniądzach, jakie mamy do dyspozycji. Kondycję budżetu mamy dobrą. Ale budżet to prognoza, to plan, to rozpoczęcie procedur i on żyje cały rok, zmienia się. Ale podchodzimy to tego odpowiedzialnie, profesjonalnie i jak mówi doświadczenie, udaje nam się wszystkie inwestycje konsekwentnie realizować.
Próbuje się nam czasem zarzucać, że zadłużamy gminę. Branie kredytów przez samorządy jest rzeczą prawnie dozwoloną. My – jako instytucja publiczna – zanim zaciągniemy kredyt, będziemy zweryfikowani przez instytucję nadzorującą (RIO), która określi nasze możliwości i określi, czy możemy go zaciągnąć. A – co najważniejsze – to nie jest kredyt, który pójdzie na wydatki bieżące, zostanie przejedzony, ale wydany zostanie na konkretne inwestycje wskazane przez radnych. Niektóre inwestycje trzeba podzielić na dwa etapy i kończyć je w przyszłym roku (np. przebudowa domów ludowych w Blizinie i Mąkolicach, rewitalizacja centrum Bogdanowa). A wszystko przez to, że weszliśmy w ubiegłym roku w potężną inwestycję pod nazwą „kanalizacja”. I bardzo dobrze, że to zrobiliśmy, bo w przeciwnym wypadku stracilibyśmy kwotę dofinansowania w wysokości ok. 12 mln zł. Nie można o tym zapominać! Chodzi też o to, by zachować ten bardzo wysoki wskaźnik inwestycyjny. Przypomnijmy, że w 2016 r. gmina Wola Krzysztoporska właśnie w wydatkach na inwestycje uzyskała 3 miejsce w województwie łódzkim (na 132 gminy). To nasz wspólny sukces. W budżecie postanowiłem uwzględnić wszystkie te najważniejsze i te najbardziej wrażliwe prośby mieszkańców. I rzeczywiście jest on trudny, ale jednocześnie rozwojowy i realny, możliwy do wykonania. Przy zaangażowaniu całej naszej znakomitej kadry jesteśmy w stanie go zrealizować. Za nami 2017 rok – w którym padł rekord pod względem liczby inwestycji (było ich ponad 40). Ostatni rok czteroletniej kadencji samorządu kończymy zaś historycznym i rekordowym budżetem pod względem kwoty zaplanowanej na inwestycje.

Wiesław Jagiełło, skarbnik gminy
Spektrum zadań jest bardzo szerokie. Koszty wszelkiego rodzaju rosną, rosną też dochody, ale nie zawsze tak, jak byśmy chcieli (było pewne załamanie w 2017 r.). Budżet jest rekordowy m.in. poprzez inwestycje, na które przewidzieliśmy 24 mln 495 tys. zł, ale jest tutaj ponad 9 mln zł pieniędzy unijnych, a do tego ok. 15,5 mln pieniędzy własnych. Z tego deficyt budżetu na poziomie 7 mln 670 tys. zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.621.500 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 4.048.500 zł. To spowoduje przejściowy wzrost zadłużenia do 18 mln zł. Ale nadwyżka budżetowa wprowadzona w marcu lub kwietniu umożliwi zmniejszenie kredytu i poziom zadłużenia na koniec roku ostatecznie powinien się zamknąć kwotą około 16 mln zł.
Inwestycje są dla mieszkańców najważniejsze. Kwota prawie 24,5 mln zł jest kwota historyczną. Tyle na inwestycje nie wydaliśmy jeszcze w żadnym roku (do tej pory najwięcej było w 2012 r. – ok. 17 mln zł).