Budżet 2020: spokojny, bezpieczny, bez deficytu

Inwestycje za ponad 9 milionów, ogromne nakłady na oświatę, ale też lokalne działania proekologiczne – to podstawy budżetu 2020 dla gminy Wola Krzysztoporska, który wójt Roman Drozdek określił jako spokojny, bezpieczny i – co ważne – bez deficytu. Rada Gminy uchwaliła go jednogłośnie 19 grudnia 2019 r. Na co wydamy najwięcej pieniędzy? Jakie inwestycje przed nami?

To będzie budżet kontynuacji, bo trzeba zamknąć duże inwestycje rozpoczęte w 2019 r., jak chociażby rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej, budynki komunalne czy drogi. Ale będą też nowe wyzwania – przebudowa domów ludowych w Woli Krzysztoporskiej i Oprzężowie, kolejne kompleksy sportowo-rekreacyjne (siłownie i place zabaw), koncepcja skanalizowania północnej części gminy.
Ale na początek kilka podstawowych liczb. Planowane dochody i wydatki wyniosą w tym roku – 65.612.934,60 zł (nie ma deficytu).
Dochody własne (czyli te pochodzące z podatków) stanowić będą ok. 43%. W dochodach ogółem podatek rolny osób prawnych i fizycznych stanowi 1.157.000 zł, tj. 1,76 %, a w dochodach własnych jego udział wynosi 4,10 %. Znacznie więcej przynosi podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych. Oszacowano go na kwotę 10.369.000 zł. Z kolei podatek od środków transportowych oszacowano na 295.000 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych i opłaty skarbowej – 360.000 zł. Z kolei szacunkowa kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wg przekazanej informacji przez ministra finansów na rok 2020 wynosi 9.019.623 zł.
Pozostałe dochody to dotacje i subwencje.

Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków kwotę 56.403.586 zł (85,96%) stanowią wydatki bieżące.
Olbrzymią ich część stanowią te związane z oświatą. W 2020 r. na oświatę i wychowanie gmina przeznaczy 20.971.790 zł, tj. 31,96% wielkości budżetu, a planowana subwencja oświatowa zapewniana przez państwo wynosi zaledwie 12.055.336 zł (plus dofinansowanie przedszkoli 381.616 zł). Pozostałą kwotę ponad 8,5 mln zł (w tym koszt m.in. dowożenia uczniów) gmina będzie musiała pokryć z własnego budżetu.
Jeśli chodzi o wydatki, to zakłada się też spłatę ponad 3 mln zł kredytów i pożyczek, tak by stan zadłużenia na koniec roku wyniósł niecałe 13 mln zł.
Ważnym nowym elementem budżetu gminy są wydatki zaplanowane na działania proekologiczne. Około 300 tys. zł gmina chce wstępnie przeznaczyć na program dopłat do wymiany starych pieców węglowych (wkrótce opracowywany będzie regulamin i warunki dopłat) i około 60 tys. zł na odbiór zużytych folii od rolników.
Ale najbardziej interesujące dla mieszkańców są chyba wydatki majątkowe, czyli te przeznaczone na inwestycje. A w 2020 zaplanowano na nie 9.209.348 zł, tj. nieco ponad 14,04% budżetu.

W sumie zadań jest na razie 18, a te najważniejsze inwestycje i ich szacowany koszt to:

Budowa gminnych budynków mieszkalnych w miejscowości Wola Krzysztoporska 2.232.000 zł
Rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej 1.557.348 zł
Przebudowa Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej 1.290.000 zł
Przebudowa Domu Ludowego w Oprzężowie 950.000 zł
Przebudowa drogi gminnej (ul. bez nazwy) w miejscowości Wola Krzysztoporska 965.000 zł
Budowa drogi gminnej nr 110490E (projektowana) w Woli Krzysztoporskiej 770.000 zł
Budowa placów zabaw (w miarę uzyskanych dofinansowań i środków własnych – Poraj, Piekarki, Piekary, Stradzew) 350.000 zł
Budowa obwodów oświetlenia ulicznego 300.000 zł
Zakup samochodu dla OSP Krzyżanów 200.000 zł
Budowa kanalizacji dla północnej części gminy (projekt oczyszczalni) 150.000 zł
Budowa parkingu w miejscowości Bujny 30.000 zł
Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach 60.000 zł
Budowa stacji uzdatniania wody w Parzniewicach 40.000 zł
Modernizacja ujęcia wody w Gomulinie (obudowa studni) 100.000 zł
Zakup dmuchawy na ujęcie wody w Gomulinie 25.000 zł
Budowa drogi w miejscowości Kacprów (dokumentacja) 40.000 zł
Budowa drogi w miejscowości Wygoda (dokumentacja) 40.000 zł
Zakup działek 100.000 zł
Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska 10.000 zł

W 2020 r. realizowane też będą przedsięwzięcia z ubiegłorocznego budżetu, których z różnych powodów nie można było ukończyć w 2019 r. (w budżecie zapisano je jako tzw. wydatki niewygasające). A będzie ich łącznie za kwotę 272.583 zł i są to:

Uzbrojenie terenu po ogródkach działkowych w Woli Krzysztoporskiej (dokumentacja techniczna) – 37.000 zł
Budowa parkingu przy SP Krzyżanów – 127 549,99 zł
Rozbudowa i wymiana wodociągu Siomki – Krzyżanów – Glina (dokumentacja projektowa) – 42.927 zł
Budowa obwodów oświetlenia ulicznego – 28.106 zł
Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół DL Gomulin – 37.000 zł

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Konstruując budżet gminy na 2020 r., w pierwszej kolejności należało zabezpieczyć środki na tzw. wydatki bieżące, gwarantujące realizację zadań, co do których gmina jest zobowiązana. Wydatki te są zaplanowane w sposób oszczędny, czego przykładem są wydatki na administrację publiczna i wynoszą tylko ok. 4,8 mln zł. Największym obciążeniem w tej kategorii są wydatki na utrzymanie oświaty, co jest dla nas największą bolączką, ponieważ samorząd nie ma d końca wpływu na ich wzrost z uwagi na obowiązujące regulacje prawa oświatowego i Karty Nauczyciela.
Przy opracowywaniu budżetu staraliśmy się jak największą kwotę środków finansowych przeznaczyć na inwestycje, które maja bezpośredni wpływ na rozwój naszej gminy. Jest to kwota ponad 9 mln zł i jak na nasze możliwości finansowe jest to kwota wysoka, . Jednak z uwagi na potrzeby i oczekiwania mieszkańców z poszczególnych sołectw – niewystarczająca. Dlatego z pełna determinacją będziemy podejmować działania w kierunku pozyskiwania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych. Na wiele z wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych stosowne wnioski są już złożone, inne są w trakcie opracowywania i obejmują one niemal wszystkie obszary, począwszy od infrastruktury drogowej, poprzez gospodarkę wodno-ściekową czy termomodernizację, a skończywszy na kompleksach sportowo-rekreacyjnych.
Biorąc pod uwagę naszą staranność w profesjonalnym przygotowaniu niezbędnej dokumentacji przy aplikowaniu o środki unijne czy krajowe, jestem przekonany, że wnioski te będą ocenione pozytywnie. Pozwoli to 9-milionowa kwotę przeznaczoną na inwestycje znacznie powiększyć, a nawet podwoić, co z kolei przełoży się na dalszy rozwój i wzrost strony dochodowej przyszłych naszych budżetów.