Bujny – najem nieruchomości

Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach na czas oznaczony w trybie przetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r. poz.1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 121)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości stanowiącej plac zabaw, położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz pomieszczenia użytkowe Przedszkola wchodzące w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 22 maja 2018 roku do dnia 12 czerwca 2018 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 64/18
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 22 maja 2018 r.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 r. poz.121) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do wynajęcia wraz z placem zabaw.

 1. Pomieszczenia użytkowe Przedszkola znajdują się w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz plac zabaw na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 415 w obrębie geodezyjnym Bujny, dla której urządzona jest księga wieczysta KW PT1P/00052738/7.
 2. Pomieszczenia użytkowe Przedszkola oraz plac zabaw przeznaczone do wynajęcia znajdują się w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104.
 3. Pomieszczenia użytkowe oraz plac zabaw przeznaczone są do wynajęcia dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych dla Przedszkola.
 4. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi: 464,35 m², w tym:
Lp.              Nazwa  pomieszczenia                   Powierzchnia  (m²)
1. Sala zajęć dzieci młodszych                         69,30
2. Magazyn leżaków                           7,45
3. Łazienka                         14,13
4. Sala zajęć dzieci starszych                         71,03
5. Łazienka                         12,01
6. Szatnie dzieci                         42,65
7. Korytarz                        18,90
Pomieszczenia kuchni
 8. korytarz                         8,83
 9. Magazyn i dezynfekcja jaj                         2,95
10. Magazyn warzyw i owoców                         8,23
 11. Pomieszczenia przeznaczone do obieralni                         5,94
12. Kuchnia                       26,08
13. Zmywalnia kuchni                         4,18
14. Magazyn chłodzenia i produktów suchych                         5,83
15. Zmywalnia naczyń stołowych                        8,64
16. Rozdzielnia                        4,11
17. Pomieszczenia porządkowe                        4,82
18. Korytarz                      21,44
19. WC personelu                        2,59
20. pomieszczenia socjalne                        6,39
21. klatka schodowa                      11,80
22. korytarz                      13,13
23. pomieszczenia biurowe                      17,26
24. Gabinet dyrektora                   17,26
25. korytarz                   13,00
26. WC personelu                     3,20
27. Pomieszczenie porządkowe                     3,68
28. Pomieszczenie socjalne                     2,76
29. WC personelu                     3,68
30. Pomieszczenia socjalne sprzątaczki i portierki                     7,48
31. Portiernia                     5,45
32. Wiatrołap                   10.56
33. Archiwum                     6,01
34. Wiatrołap                     3,58
RAZEM                    464,35
 1. Powierzchnia użytkowa placu zabaw przy Przedszkolu w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 wynosi: 361 m².
 2. Stawka wywoławcza czynszu za najem pomieszczeń użytkowych oraz placu zabaw, wynosi miesięcznie: 1.531,74 zł netto (słownie: jeden tysiąc, pięćset trzydzieści jeden 74/100) złotych. Stawka czynszu uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.
 3. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
 4. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia każdego bieżącego roku.
 5. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 maja 2018 roku do dnia 12 czerwca 2018 roku.
 6. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 7. Opisaną część nieruchomości oraz pomieszczenia użytkowe przeznacza się do wynajęcia w trybie przetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Wola Krzysztoporska, dn. 22.05.2018 r.