Kto chce pracować w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej?

Jest praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Poszukiwany jest referent ds. świadczeń rodzinnych. Aplikacje można składać do 28 października.

Jakie wymagania trzeba spełnić? Oto szczegóły:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. świadczeń rodzinnych (1 etat )

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia,
b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),
2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy, w szczególności z zakresu n/w ustaw:
a) o świadczeniach rodzinnych,
b) kodeks postępowania administracyjnego,
c) znajomość ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
2) Inne kompetencje, umiejętności, predyspozycje:
a) znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,
b) umiejętność obsługi klienta, współpracy z innymi pracownikami, komunikatywność, sumienność, rzetelność, znajomość procedur kancelaryjnych, kultura osobista,
c) umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel, Pomost.
3) Minimum 1 rok pracy w administracji samorządowej,
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) obsługa klientów świadczeń rodzinnych i klientów ubiegających się o zasiłek dla opiekunów,
b) przyjmowanie i kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
c) wprowadzanie danych z wniosków do systemu programu informatycznego,
d) sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
e) przygotowywanie projektów postanowień, zaświadczeń oraz pism,
f) prowadzenie rejestru z zakresu świadczeń rodzinnych,
g) obsługa programu komputerowego,
h) sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń rodzinnych,
i) przygotowywanie danych do sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych,
j) prowadzenie odpowiednich teczek i dokumentacji świadczeniobiorców.
4. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6,
b) praca na pełny etat – 1/1,
c) praca w godzinach od 7.30 – 15.30,
d) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
e) praca na komputerze,
f) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 14 marca 2014 roku,
g) pomieszczenie biurowe usytuowane w budynku bez windy.
5. Informacja o zatrudnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
c) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku Nr 62, poz. 286 ze zm.),
f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
g) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
h) oświadczenie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
j) oświadczenie zawierające klauzulę:
„ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
7. Dokumenty aplikacyjne wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój Nr 3, ul. Szkolna 6, 97 -371 Wola Krzysztoporska – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do 28 października 2016 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„ Dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze – Referent ds. świadczeń rodzinnych” .
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej gops-wola.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.