Ciągle pomagamy powiatowi

Gmina Wola Krzysztoporska znów wesprze powiat piotrkowski. Kolejna kwota w wysokości 75 tys. zł przeznaczona zostanie na przebudowę drogi powiatowej Piotrków – Jeżów. W tym roku z gminnej do powiatowej kasy trafi ponad 600 tys. zł na inwestycje drogowe.

W tym roku w formie dotacji celowych przekazanych powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Wola Krzysztoporska przekaże powiatowi piotrkowskiemu dokładnie 621 691,86 zł.
Największa suma dotyczy inwestycji, która już jest realizowana. Chodzi o rozbudowę drogi powiatowej Jeżów – Rozprza – Lubień – Bilska Wola (na odcinku Jeżów – Magdalenka) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na ten cel przeznaczono 391 691,86 zł.
Kolejnym przykładem udzielanej pomocy jest także przywrócenie funkcji odwodnieniowej rowów przydrożnych w miejscowości Kolonia Oprzężów na terenie gminy Wola Krzysztoporska. W ramach inwestycji w drodze gminnej wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, ściek betonowy, oczyszczony zostanie rów melioracyjny, do którego nastąpi zrzut wód opadowych. Inwestycja będzie realizowana w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej, ale także drogi powiatowej oraz częściowo na działce stanowiącej własność prywatną, na której znajduje się rów przydrożny, co w konsekwencji doprowadzi do odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej. Na ten cel gmina Wola Krzysztoporska wyłożyła kwotę w wysokości 155 000 zł na tzw. udzielenie pomocy rzeczowej. Kwota ta pokrywa koszty tej inwestycji w całości.
Ale to jeszcze nie wszystko. Kolejne 75 tys. zł trafi na konto powiatu piotrkowskiego z przeznaczeniem na dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy drogi powiatowej na odcinku Piotrków – Jeżów.
Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 10 lat powiat piotrkowski otrzymał od gminy Wola Krzysztoporska na realizację swoich zadań prawie 2 mln zł pomocy.
– Jak minione lata pokazały, wszystkie inwestycje drogowe na terenie gminy Wola Krzysztoporska należące do zadań powiatu, wykonywane są przy znacznym udziale środków finansowych pochodzących z budżetu gminy. Pomoc ta odbywa się niestety kosztem zadań własnych gminy – mówi Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska. – Środki finansowe, jakie wygospodarowuje powiat piotrkowski z własnego około 65-milionowego budżetu na infrastrukturę drogową, są niewystarczające, a dalsze uzależnianie wykonywania kolejnych niezbędnych inwestycji na drogach powiatowych od środków pochodzących z budżetu gminy nie wróży dobrze w zakresie szybkiej poprawy stanu dróg powiatowych. Budżet gminy Wola Krzysztoporska nie jest tak duży, by zrealizować swoje zadania, własny plan inwestycyjny i jeszcze udzielać wysokich kwot w ramach pomocy na zadania powiatowe. Dlatego zachodzi konieczność dokonania wnikliwej analizy finansowej przez władze powiatu własnego budżetu w kierunku zwiększenia środków na drogi powiatowe, które przede wszystkim stanowić będą tzw. udział własny w pojawiających się dużych możliwościach pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych na lata 2014 – 2020 – dodaje wójt Roman Drozdek.