Czas skorzystać z sieci kanalizacyjnej!

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gąskach, Radziątkowie, Kacprowie, Woli Krzysztoporskiej, Wygodzie i Bujnach zakończona. Teraz czas, żeby przyłączali się do niej mieszkańcy. I to najwyższy czas! Termin wyznaczony przez gminę przypada na 31 marca 2020 r. Dlaczego to takie ważne, żeby zrobić to jak najszybciej, i jakie formalności trzeba wcześniej spełnić?

Informujemy, że w 2019 roku mieszkańcy Gąsek, Radziątkowa, Kacprowa, Woli Krzysztoporskiej, Bujen (budynek wielorodzinny) uzyskali możliwość podłączania swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W połowie 2020 r. będą ją również mieli mieszkańcy Wygody. W związku z tym apelujemy do mieszkańców o niezwłoczne podłączanie swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (w terminie do 31 marca 2020 roku).
Podłączenie należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci – o ich wydanie należy wnioskować w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Cmentarnej 22 (tel. 44 616 37 26). Na aktualnej mapie wykonywane są szkice przyłączy do domów (to należy wykonać na własny koszt). Szkic przyłącza powinien być uzgodniony z RWiK. Wtedy można już przystąpić do jego budowy. Po zakończeniu prac budowlanych, ale jeszcze przed zasypaniem przyłącza (!!!), konieczne jest dokonanie jego odbioru przez pracowników RWiK. Po odbiorze należy uzyskać mapę inwentaryzacyjną wykonaną przez geodetę i z tymi dokumentami zgłosić się do RWiK już tylko po to, żeby zawrzeć umowę na odbiór ścieków (za wpuszczanie ścieków do kanalizacji bez podpisania umowy grozi kara grzywny do 10 tys. zł).

Dla tych, którzy obawiają się opłat za ścieki, mamy podpowiedź, jak je zmniejszyć. Ważne jest, że można założyć podliczniki (liczniki dodatkowe) na wodę bezpowrotnie użytą (do podlewania ogródka, dla zwierząt). Podlicznik zakładamy na własny koszt (musi być to oczywiście legalizowany sprzęt). Wówczas od wody zużytej na cele bytowe odliczana jest woda bezpowrotnie zużyta i o tyle mniej zapłacimy za ścieki.
A dlaczego tak ważne jest, by podłączyć się do sieci jak najszybciej? Ponieważ budowa kanalizacji została zrealizowana w ramach projektu: „Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzani ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – Etap IV” dofinansowanego przez Unię Europejską oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z tym gmina jest zobligowana do wykazania się tzw. efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania przyłączania zabudowanych nieruchomości do kanalizacji (mających możliwość przyłączenia). W przypadku niewykazania efektu ekologicznego przyznane środki mogą podlegać zwrotowi.

Przypominamy jednocześnie, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków wybudowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz spełniającą warunki oczyszczania ścieków przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137 poz. 984). Wyposażenie nieruchomości w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) nie powoduje zwolnienia z obowiązku przyłączenia.
Przypominamy również, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest zagrożone karą grzywny. Ponadto, w takich przypadkach wójt gminy zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Tyle paragrafy, ale po ludzku mówiąc, czas skorzystać z tej ekologicznej inwestycji, która przyniesie nam i naszym dzieciom czystsze środowisko, zdrowie i wygodę.

Dodajmy, że prace przy projekcie trwały ponad dwa lata, a ich zakres był olbrzymi – kilka miejscowości, ponad 17 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 4,5 km sieci kanalizacji deszczowej, a wszystko za niemal 21 mln zł. Dzięki temu ponad 2 tysiące osób zyskało dostęp do kanalizacji.