Czek na dofinansowanie termomodernizacji przekazany

Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała prawie 1,4 mln zł dofinansowania na termomodernizację budynków gminnych. 8 czerwca symboliczny czek ze środkami z Urzędu Marszałkowskiego przekazał wójtowi Romanowi Drozdkowi wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.

A termomodernizacji poddane zostaną trzy obiekty: Dom Ludowy będący jednocześnie strażnicą OSP w Jeżowie i dwa budynki wielorodzinne w Parzniewicach i Gomulinie.

Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska” otrzymał wysoką ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: Termomodernizacja budynków).
Realizacja inwestycji rozłożona jest na dwa lata 2020 – 2021. Prace budowlane powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wcześniej przeprowadzone zostaną przetargi wyłaniające wykonawców i to dopiero one dadzą odpowiedź, ile ostatecznie kosztować będzie realizacja projektu. Wstępnie wszystkie koszty oszacowano na kwotę 2.090.477 zł, a kwota dofinansowania to 1.386.536 zł (to 85% tzw. kosztów kwalifikowanych).