W czwartek sesja Rady Gminy

O „Programie Ochrony Środowiska”, stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy i zmianach w budżecie dyskutować będą radni podczas najbliższej, XXXIII już sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która odbędzie się 14 września 2017 roku (czwartek).

Początek o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5 (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020”.
5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy, skarg i wniosków mieszkańców za I półrocze 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Nr XXIX/275/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Bujny oznaczonej nr działek 415/3 i 415/4.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 480/11.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Kacprów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Siomki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/312/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
18. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Zakończenie obrad.