Dom Ludowy w Kacprowie idzie w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 152/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Kacprów oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 295, 296/1, 297/1 (obręb geodezyjny Kacprów) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2021 r. poz.1372 z późń.zm.) art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz.1990 z poźń. zm.) wójta gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza się do bezpłatnego użyczenia cześć nieruchomości położonej w miejscowości Kacprów oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 295, 296/1, 297/1 (obręb geodezyjny Kacprów) o powierzchni 800,00m² zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas nieoznaczony stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. 27 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana na stronie internetowej urzędu gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, .
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc zarządzenie nr 152 dn.27.12.21 44 KB 218