Dom Ludowy w Woli Krzysztoporskiej do użyczenia

Dom Ludowy w Woli Krzysztoporskiej - szary budynek z czerwonym dachem i czerwonymi ozdobnymi pasami. na elewacji znak starży pożarnej
Dom Ludowy w Woli Krzysztoporskiej

ZARZĄDZENIE NR 140/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 367 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2021r. poz.1372 z późn.zm.) art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020r poz.1990 z poźn.zm.) Wójta Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje :
§ 1. Przeznacza się do bezpłatnego użyczenia cześć nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 367 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) o powierzchni 547,00 m² zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas nieoznaczony stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. 1grudnia 2021 roku do 21 grudnia 2021 roku. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana na stronie internetowej urzędu gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 140 z dnia 1.12.2021r DL Wola krzysztoporska. 43 KB 182