Dotacje na odbudowę zabytków

Zabytkowy kościół w Gomulinie
Kościół w Gomulinie

W związku z ogłoszeniem nr 1/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu, Gmina Wola Krzysztoporska informuje o możliwości pozyskania środków przeznaczonych na dotacje dla potencjalnych beneficjentów z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcami o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego.

Gmina Wola Krzysztoporska może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale Nr XLVIII/402/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 października 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Ze względu na odmienne terminy aplikowania i procedowania wniosków, określone w regulaminie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków od terminów określonych we wspomnianej wyżej uchwale, Gmina Wola Krzysztoporska informuje o możliwości składani wniosków o dotacje w terminie do dnia 21 lutego 2023 roku (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego). Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, pok. 11, pon. w godz. 9.00 – 17.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30.

UWAGA! W przypadku ubiegania się o dotację w kwocie wyższej niż 50% ogółu nakładów, na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w:

– §2 ust. 2 ww. uchwały, należy do wniosku dołączyć dodatkowy dokument: np. opracowanie, opinię, ekspertyzę opracowaną przez specjalistę;

– §2 ust. 3 ww. uchwały, należy do wniosku dołączyć opinię techniczną dotyczącą stanu zachowania obiektu potwierdzoną przez właściwego konserwatora zabytków.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf uchwala nr XLVIII_402_14 z dnia 2 pazdziernika 2014 r. 1 MB 183
2 doc zalacznik nr 1 do regulaminu_Wniosek_do edycji 70 KB 114
3 doc zalacznik nr 2_sprawozdanie_do edycji 54 KB 113