Droga Siomki – Glina – stan realizacji inwestycji

droga Siomki Krzyżanów Glina znak robót drogowych
Listopad 2022. Prace na drodze Siomki - Glina.

W związku z informacją zamieszczoną na stronie internetowej jednego z piotrkowskich portali, sugerującą, że gmina Wola Krzysztoporska opóźnia się z realizacją prac modernizacyjnych na drodze powiatowej nr 1913 Siomki – Glina, zamieszczamy poniższe wyjaśnienia, licząc, że informacje te posłużą do przedstawienia obiektywnego stanu prowadzonej inwestycji.

Treść artykułu zamieszczonego na portalu Piotrkowski24
Treść artykułu zamieszczonego na portalu Piotrkowski24
Zgodnie z porozumieniem zawartym w lipcu 2020 roku pomiędzy Gminą Wola Krzysztoporska a Powiatem Piotrkowskim, gmina zobowiązała się do przeprowadzenia modernizacji przedmiotowej drogi w latach 2021-2023. Własnym staraniem gmina pozyskała na ten cel kwotę ponad 8,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość zadania oszacowano na kwotę ok. 12,6 mln zł. W ramach tzw. wkładu własnego gmina zabezpieczyła ok. 2,1 mln zł, o czym w artykule redakcja nie raczyła wspomnieć. Pozostałą kwotę ok. 1,7 mln zł zabezpieczył powiat przy założeniu, że będzie wypłacona w trzech transzach: rok 2021 – ok. 276 zł; rok 2022 – ok. 597 tys. zł; rok 2023 – ok. 1.091 tys. zł.
Z uwagi na konieczność wymiany azbestowego wodociągu, znajdującego się w śladzie przebudowywanej drogi, podjęto decyzję, by całość prac, tj.: wymiana wodociągu oraz przebudowa drogi, wykonane zostały jednocześnie przy pomocy jednego wykonawcy, co nie tylko pozwoli uniknąć powielania prac odtworzeniowych, ale również da jasną sytuację przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.
Przetarg na modernizację drogi – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wraz z przebudową wodociągu, którego koszt w 100% pokrywa gmina Wola Krzysztoporska, rozstrzygnięto w lipcu 2021 roku. Na podstawie zawartej z Gminą Wola Krzysztoporska umowy wykonawca niezwłocznie przystąpił do prac projektowych, by następnie rozpocząć procedurę uzyskiwania stosownych pozwoleń na budowę. Następnie, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, wykonawca rozpoczął prace budowlane od ułożenia wodociągu, by w kolejnym etapie płynnie przejść do prac drogowych, które w bieżącym roku, zgodnie z ustaleniami, mają być wykonane w niewielkim zakresie. Główny etap prac zostanie wykonany w przyszłym roku, a ich zakończenie przewidywane jest na wrzesień 2023 roku.
Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowa inwestycja jest wykonywana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, ocena postępów jej realizacji winna być dokonana z baczeniem na całość prac, w tym prace projektowe i uzgodnieniowe, które z reguły nie rzucają się w oczy, a które siłą rzeczy muszą być wykonane w pierwszym etapie. Mając w tej materii powyższą wiedzę, zdaje się, że zamiast mówić o opóźnieniach, właściwszym byłoby podkreślić szybkie tempo prac. W czasie nieco ponad dwóch lat zostanie bowiem zrealizowana przebudowa drogi powiatowej na odcinku ponad 4 km, co w zestawieniu z innymi podobnymi inwestycjami, np. realizowaną przez Powiat Piotrkowski przebudową drogi powiatowej 1916E Woźniki – Bogdanów, gdzie prace projektowe rozpoczęto w 2018 roku, a do dziś nie wyłoniono jeszcze wykonawcy robót budowlanych, inwestycja prowadzona przez Gminę Wola Krzysztoporska jawi się jako prowadzona w iście szaleńczym tempie.
A zatem sugestia, jaką podaje piotrkowskie starostwo, że przebudowa drogi powiatowej Siomki – Glina jeszcze nie ruszyła, jest nieprawdą. Natomiast twierdzenie, iż dotąd prace nie ruszyły, jest manipulacją i wprowadzaniem w błąd opinii publicznej.
Proponuję, aby Pan Starosta i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zapoznali się szczegółowo z zapisami umowy, jaką zawarła Gmina z wykonawcą, ponieważ ich ocena tak bardzo mijająca się z prawdą godzi w Urząd, jaki reprezentuję.

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek