Droga w Kacprowie po modernizacji

Nowa, asfltowa droga w Kacprowie

Gładki asfalt i pobocza zamiast dziurawej drogi gruntowej. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kacprowie doczekała się nie tylko nowej nawierzchni, ale i oświetlenia. Część kosztów pokryła dotacja uzyskana przez gminę Wola Krzysztoporska z budżetu województwa łódzkiego.

W kwietniu tego roku gmina Wola Krzysztoporska złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu województwa łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Chodziło o wykonanie odcinka o długości 0,630 km w Kacprowie. Gmina otrzymała dotację, a w wyniku prac na miejsce drogi gruntowej powstała jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokości 5 m wraz z utwardzonymi poboczami. Wykonanie nawierzchni bitumicznej, odwodnienia w postaci rowów oraz utwardzenia poboczy wzmocniło drogę, zlikwidowało nierówności, a tym samym poprawiło bezpieczeństwo i komfort jazdy wszystkim użytkownikom drogi.
Całość inwestycji kosztowała 637.129 zł. Na wykonanie robót drogowych gminie przyznano dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 230.900 zł (całość robót drogowych to koszt 549.658 zł).
Już wyłącznie z własnych środków, kosztem 87.471 zł gmina wykonała oświetlenia drogi w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania.

Fot. A Wiktorowicz