Działka w Oprzężowie do wydzierżawienia

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości położonej w obrębie Oprzężów. Przetarg odbędzie się 15 maja.

 

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Czynsz wywoławczy w q żyta Wadium

w zł

Okres dzierżawy
Nr KW
73/1, w tym:

RIVa-1,4275 ha, PsIV-0,0202 ha

1,4477

 

brak planu miejscowego  oraz decyzji o warunkach zabudowy, działka użytkowana rolniczo 3,61 q 50,00 zł do 3 lat
PT1P/00054903/9

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargowej został  podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, a także zamieszczenie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, tj. od dnia 10 kwietnia 2019 roku do dnia 1 maja 2019 roku. Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

Wysokość postąpień ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Równowartość kwintala żyta oblicza się wg średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu  kwartałów na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny w dwóch ratach w terminie do 15 marca i do 15 września każdego roku. W przypadku, jeżeli umowa dzierżawy nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, czynsz dzierżawny ustala się proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

Przetarg odbędzie się 15 maja 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 18, na I piętrze.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium na rachunek bankowy 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Woli Krzysztoporskiej, nie później niż do 14 maja 2019 roku włącznie.

Osoba fizyczna uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie przesłane sołtysowi miejscowości Oprzężów.

Szczegółowych informacji o przetargach można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 14
(I piętro), przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr (44) 6163982.

 

Wola Krzysztoporska, dnia 6.05.2019 roku

Sprawę prowadzi:

Renata Wawrzyńczak

tel.: 44-616-39-82

e-mail: r.wawrzynczak@wola-krzysztoporska.pl