Działka w Piekarach do sprzedania

Sprzedaż młotek na klawiaturze

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości obręb Piekary.

 

Nr ewidencyjny

działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości Cena wywoławcza

Nieruchomości [zł]

Wadium [zł]
Nr KW
322 0,5260 grunt rolny 17 457,00 1 000
PT1P/00088339/1 brak planu miejscowego oraz  decyzji o warunkach

zabudowy

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 67/22 z dnia 24 maja 2022 roku.

Przedmiotowa działka oznaczona numerem ewidencyjnym 322 obręb Piekary jest niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo w kształcie prostokąta, w części centralnej natomiast jest zadrzewiona. W Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska działka znajduje się w terenie oznaczonym R – tereny rolnicze na glebach IV-VI klasy bonitacyjnej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 366, będącej własnością Powiatu Piotrkowskiego oraz do działki nr 177 będącej własnością Gminy Wola Krzysztoporska. Od strony północnej nieruchomości sieć wodociągowa  zlokalizowana jest w drodze gminnej od strony południowej przechodzi przez teren działki. Dostęp do energii elektrycznej od strony północnej działki.

Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2022 o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w wysokości 1000,00 zł oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

– w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga  małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa;

– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 nie później niż do dnia 24 sierpnia 2022 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nabywcy nieruchomości ponoszą wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

 Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji: na stronie internetowej urzędu (www.wola-krzysztoporska.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na budynku UG.

Organizator przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 75.

Wola Krzysztoporska, dnia 25.07.2022

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Piekary działka przetarg 923 KB 134