Działka w Woli Krzysztoporskiej do sprzedania

Działka przy Cermoncie w Woli Krzysztoporskiej

Wyciąg z ogłoszenia wójta gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.

 

Nr ewidencyjny

działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości Cena wywoławcza

Nieruchomości [zł]

Wadium [zł]
Nr KW
480/117 3,8074 Działka jest położona na obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wola Krzysztoporska zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/76/2003 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 września 2003 roku

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana działka przeznaczona jest na cele przemysłowo – składowe „PS”.

1 557 180,00 78 000
  PT1P/00059710/4    

 

Nieruchomość gruntowa  przeznaczony do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 71/23 z dnia 26 czerwca 2023 roku.

 Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2024 o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 nie później niż do dnia 11 stycznia 2024 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez  publikację na stronie internetowej urzędu (www. wola-krzysztoporska.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na budynku UG.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 75

Wola Krzysztoporska, dnia 10.11.2023 r.