Działki w Jeżowie do wydzierżawienia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Zarządzenie nr 97/21 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234), Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:
§ 1 Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek 571/2 o powierzchni 0,2454 ha oraz 577/2 o powierzchni 0,4336 ha położone w obrębie Jeżów wymienione w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od dnia 23 września 2021 roku do dnia 14 października 2021 roku, a także zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 97-21 Jeżów dzierżawa 836 KB 33