Dzierżawa nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 70 /18 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm. ) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:

1. Przeznacza się do dzierżawy część nieruchomości tj. ok. 140 m2 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 459 o powierzchni 0,39 ha, położonej w obrębie Bujny, wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Oznaczenie przedmiotu dzierżawy, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni, tj. od dnia 28 maja 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Wola Krzysztoporska, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.

Wójt Gminy

Roman Drozdek

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70 /18

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 28 maja 2018 r.

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 459 o powierzchni 0,39 ha, położona w obrębie Bujny, dla której urządzona jest księga wieczysta Nr Kw PT1P/00082024/8 stanowi własność Gminy Wola Krzysztoporska

Przeznacza się do wydzierżawienia część w/w działki tj. ok. 140 m² (załącznik nr 2), która posłuży do poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym 460/1. Teren ten zostanie wykorzystany na trawnik przydomowy z placem zabaw dla dzieci.

2. Na przedmiotową nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska jest to teren produkcji, drobnej wytwórczości, rzemiosła i innych form aktywności gospodarczej.

3. Okres dzierżawy do trzech lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 150,00 zł.

Dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT (23%).

5. Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznie podwyższeniu (waloryzacji) proporcjonalnie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację, podawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2019 roku.

6. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 28 maja 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 rok, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Wola Krzysztoporska, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.

7. Opisaną nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.