Dziś sesja Rady Gminy!

Dziś, 22 września o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy.

Oto proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy.
5. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
9. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
11. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Zakończenie obrad.