E-podatki? Sprawdź w Internecie, ile masz zapłacić!

Musisz uregulować podatek, zobowiązania za śmieci, wodę czy ścieki, a nie wiesz, jaką kwotę powinieneś wpłacić? W gminie Wola Krzysztoporska możesz się tego dowiedzieć przez Internet. Gmina uruchomiła właśnie usługę internetowego udzielania informacji (w tym sprawdzania stanu powyższych zobowiązań) o nazwie e-podatki. To odpowiedź na oczekiwania szczególnie młodszych mieszkańców gminy, ale także innych osób, które są płatnikami zobowiązań powstałych na naszym terenie.

– To udogodnienie powinno przyczynić się w znacznym stopniu do lepszej analizy występujących zobowiązań należnych gminie. Umożliwi również przejrzystość rozliczeń pieniężnych dla osób, które wyjechały za granicę naszego kraju i da im możliwość terminowego dokonywania płatności – tłumaczy Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska. – Od tej pory każdy, kto dokonuje powyższych płatności na rzecz gminy, ma możliwość skorzystania z dostępu do tego kanału elektronicznej informacji.
W tym celu należy na stronie głównej Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska kliknąć w ikonę e-podatki i uzupełnić pola zaznaczone kolorem czerwonym. Będą to takie dane, jak np.: imię, nazwisko, numer PESEL. Następnie należy kliknąć w miejsce „wyślij” i powyższe dane zostaną automatycznie przesłane do Urzędu Gminy. Kolejną czynnością będzie wizyta w Urzędzie, gdzie pracownik dokona weryfikacji poprawności wprowadzonych danych i zatwierdzi możliwość korzystania z usługi.
Co daje takie rozwiązanie? – Po zalogowaniu do systemu mamy możliwość sprawdzenia wszystkich swoich numerów ewidencyjnych, tj. kont występujących w podatkach lokalnych, opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych i należnościach z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Widoczne są terminy płatności nadchodzących zobowiązań z rozróżnieniem na ich rodzaj i numer raty, kwoty tych zobowiązań, ewentualne naliczone odsetki od zobowiązań przeterminowanych, jak również terminy i kwoty wcześniejszych wpłat. Wprowadzoną nowością jest również przypisanie do każdego konkretnego zobowiązania indywidualnego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty, który to numer będzie widniał przy każdym z tych zobowiązań – wyjaśnia Robert Pielużek z Referatu Podatków i Opłat UG.
Stare numery kont bankowych będą jeszcze występować równolegle z nowymi, jednak będą przez nie sukcesywnie wypierane. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność przy dokonywaniu płatności i jednocześnie stare numery zastępować nowymi.
Kolejnym wprowadzonym udogodnieniem jest system SMS-owego powiadamiania mieszkańców, np. o nadchodzących zagrożeniach pogodowych, uroczystościach gminnych,  nieuiszczonych zobowiązaniach podatkowych, itp. Również w tym wypadku nieodzowne będzie jednorazowe skontaktowanie się z pracownikiem gminy w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z uruchomieniem i późniejszą obsługą systemu, do dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Gminy w Referacie Podatków i Opłat tel. 44 616-39-75, 44 616-39-88.