Garaż w Parzniewicach do użyczenia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 151/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (garażu) będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże, oznaczonego Nr 3, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021r.,poz.1372 poz.1834), art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r. poz.1899)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy (garaż) położony w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 oznaczony Nr 3, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 27 grudnia 2021 roku do dnia 16 stycznia 2022 roku, na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości..
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc zarządzenie Nr 151- 21 Parzniewice 43 KB 124