GOPS szuka pracownika socjalnego

Jeśli masz wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, jesteś komunikatywny i samodzielny – możesz starać się o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny (1 etat).
Nabór kończy się 24.06.2016 o godz. 15:30, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 04.07.2016 o godz. 12:00
Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Szkolna 6. tel. 44 616-32-84 lub 44 647-36-86.

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zmianami) tj.: spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego:
– otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008 roku dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego,
– otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 roku dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
– przed dniem 1 stycznia 2008 roku ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,
– przed dniem 1 maja 2004 roku posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego
2) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.). Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl w zakładce „pomoc społeczna” – interpretacje wybranych przepisów.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy, w szczególności z zakresu n/w ustaw:
a) o pomocy społecznej,
b) kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów odnoszących się do spraw pomocy społecznej,
c) dobra znajomość pracy na komputerze;
2) inne kompetencje, umiejętności, predyspozycje:
a) znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,
b) umiejętność obsługi klienta, współpracy w zespole, komunikatywność, sumienność, samodzielność, organizacja pracy własnej, znajomość procedur kancelaryjnych, kultura osobista,
c) umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel, Pomost;
3) staż pracy w administracji samorządowej,
4) prawo jazdy kat. „B”
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie pracy socjalnej w środowisku,
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3) współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną w celu zaspokojenia potrzeb środowiska w zakresie pomocy społecznej,
4) rozpatrywanie wniosków i kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej,
5) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji,
6) analiza wykorzystania środków, sporządzanie sprawozdań z realizacji środków,
7) weryfikacja pod względem formalno – prawnym decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia bądź odmowy świadczeń z pomocy społecznej,
8) prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy i czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw i realizacją zaplanowanych zadań,
9) wprowadzanie danych osobowych świadczeniobiorców do programu informatycznego,
10) bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawa.
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, praca w terenie (stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, oraz w terenie gminy Wola Krzysztoporska),
2) praca na pełny etat – 1/1,
3) praca w godzinach od 7.30 – 15.30,
4) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
5) bezpośrednia obsługa klienta, praca na komputerze,
6) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 14 marca 2014 roku,
7) pomieszczenie biurowe usytuowane w budynku bez windy.
5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
5) kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku Nr 62, poz. 286 ze zm.),
6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
8) oświadczenie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
10) oświadczenie zawierające klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
7. Dokumenty aplikacyjne wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 3, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do 24 czerwca 2016 roku do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej”.
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wola Krzysztoporska bip.wola-krzysztoporska.pl w zakładce konkursy, oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.