II przetarg na najem apteki w Parzniewicach

Parzniewice ośrodek zdrowia apteka

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia apteki), który znajduje się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargowym.

II przetarg ustny nieograniczony

  1. Lokal użytkowy (pomieszczenia apteki) przeznaczony jest do wynajęcia na potrzeby mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska znajdujący się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże), dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00059660/8.
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego (pomieszczenia apteki) wynosi: 46,36m².
  3. Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu wynosi: 741,76 złotych netto. Stawka czynszu uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT. Czynsz za najem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
  4. Czynsz będzie ulegał corocznie podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od 1 stycznia każdego bieżącego roku. Czynsz za wynajem nie obejmuje opłat za media.
  5. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, sala Nr 5.
  6. Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 150,00 złotych przelewem, na rachunek bankowy Nr 10897300030010020014960012Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. Oddział w Woli Krzysztoporskiej w terminie nie później niż do dnia 23 lutego 2023 roku.
  7. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, opublikowano na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.wola-krzysztoporska.pl, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do prasy lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje o II przetargu ustnym nieograniczonym można uzyskać w siedzibie tutejszego urzędu, pokój nr 7a (parter), przy ulicy Kościuszki Nr 5, Wola Krzysztoporska lub telefonicznie pod nr 44 616-39-72.
Sporządziła: B. Dziubecka dn.6.02.2023 r.