II przetarg na najem przedszkola w Bujnach

Centrum Bujen: Szkoła Podstawowa

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącym w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnej 415 w obrębie geodezyjnym Bujny wraz z placem zabaw, na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargowym.

Opis pomieszczeń użytkowych:
Pomieszczenia użytkowe przeznaczone do wynajęcia oraz plac zabaw, są częścią nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 415 w obrębie geodezyjnym Bujny, dla której urządzona jest księga wieczysta KW PT1P/00052738/7. Budynek Przedszkola wchodzący w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach zlokalizowany jest przy drodze powiatowej nr 1500E w Bujnach. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń do wynajęcia wynosi: 464,35m², w tym:

Lp

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia w m²

1.

Sala zajęć dzieci młodszych

69,30

2.

Magazyn leżaków

7,45

3.

Łazienka

14,13

4.

Sala zajęć dzieci starszych

71,03

5.

Łazienka

12,01

6.

Szatnie dzieci

42,65

7.

Korytarz

18,90

Pomieszczenia kuchni

8.

Korytarz

8,83

9.

Magazyn i dezynfekcja jaj

2,95

10.

Magazyn warzyw i owoców

8,23

11.

Pomieszczenia przeznaczone do obieralni

5,94

12.

Kuchnia

26,08

13.

Zmywalnia kuchni

4,18

14.

Magazyn chłodzenia i produktów suchych

5,83

15.

Zmywalnia naczyń stołowych

8,64

16.

Rozdzielnia

4,11

17.

Pomieszczenia porządkowe

4,82

18.

Korytarz

21,44

19.

Wc personelu

2,59

20.

Pomieszczenia socjalne

6,39

21.

Klatka schodowa

11,80

22.

Korytarz

13,13

23.

Pomieszczenie biurowe

17,26

24.

Gabinet dyrektora

17,26

25.

Korytarz

13,00

26.

Wc personelu

3,20

27.

Pomieszczenia porządkowe

3,68

28.

Pomieszczenia socjalne

2,76

29.

Wc personelu

3,68

30.

Pomieszczenia socjalne sprzątaczki i portierki

7,48

31.

Portiernia

5,45

32.

Wiatrołap

10,56

33.

Archiwum

6,01

34.

Wiatrołap

3,58

Razem

464,35

Powierzchnia użytkowa placu zabaw przy Przedszkolu w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 wynosi : 361 m². Kuchnia składająca się z części magazynowej,socjalnej,kuchni właściwej, obieralni i zmywalni jest wyposażona w podstawowy sprzęt AGD. Ogrzewanie pomieszczeń z kotłowni lokalnej olejowej. Pomieszczenia przedszkola wyposażone są w urządzenia infrastruktury technicznej : energia elektryczna, wodociąg, ciepła woda użytkowa, kanalizacja.
Pomieszczenia użytkowe oraz plac zabaw przeznaczone są do wynajęcia dla potrzeb realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez Przedszkole. Przetarg odbędzie się 17 sierpnia 2018 roku o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój Nr 5 na parterze.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % stawki wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Stawka wywoławcza czynszu, miesięcznie wynosi : 1.531,74 zł netto (słownie:jeden tysiąc,pięćset trzydzieści jeden 74/100 złotych).

Stawka czynszu uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT. Czynsz za wynajem płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność. Czynsz będzie ulegał corocznie podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od 1stycznia każdego bieżącego roku. Czynsz za wynajem nie obejmuje opłat za media.
Wadium wynosi: 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazania dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu:
-w przypadku osób fizycznych ( w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na najem pomieszczeń użytkowych za stawkę ustaloną w przetargu,
– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy -Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. Oddział w Woli Krzysztoporskiej nr konta 10897300030010020014960012, nie później niż do dnia 13 sierpnia 2018 roku. Wadium zwraca się niezwłocznie w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu, unieważnieniu oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, nie jest zaliczane na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu gminy, zamieszczenie informacji o odwołaniu przetargu na stronie internetowej urzędu gminy oraz w prasie lokalnej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy najmu.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargów na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości, będących własnością Gminy Wola Krzysztoporska, zmieniony Zarządzeniem Nr 90/2018 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 1 sierpnia 2018 roku.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji: na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, na stronie internetowej urzędu gminy, w biuletynie informacji publicznej, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do prasy lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tutejszego urzędu pokój nr 14 (I piętro) przy ulicy Kościuszki nr 5 lub telefonicznie pod nr 44 61-63-983.