Ile kosztuje ogrzewanie na nowym osiedlu?

Budynki komunalne w Woli Krzysztoporskiej - nowe osiedle białych domkw z lotu ptaka
Osiedle przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej (Fot. Jarek Mizera)

W związku z licznymi doniesieniami prasowymi oraz w mediach społecznościowych, przedstawiającymi zrealizowaną w latach 2020-2021 budowę budynków komunalnych w Woli Krzysztoporskiej jako przeprowadzoną niestarannie i w sposób nieprzemyślany, w wyniku czego mieszkańcy tych budynków muszą borykać się z dużą liczbą usterek oraz ogromnymi rachunkami za energię elektryczną, informuję, że w trybie pilnym powołałem komisję, której celem było skatalogowanie zgłaszanych usterek oraz ustalenie ich przyczyn, a także zweryfikowanie ilości energii elektrycznej zużywanej na cele ogrzewania pomieszczeń – wyjaśnia wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

W dniu 23.02.2022 r. powołana przeze mnie komisja dokonała przeglądu przedmiotowych obiektów mieszkalnych i dokonała ustaleń, o których poniżej.

Komisja skontrolowała 17 spośród 24 zamieszkałych lokali. W pięciu przypadkach nie stwierdzono żadnych, nawet najmniejszych usterek. W pozostałych mieszkaniach odnotowano drobne usterki w postaci cieknących zaworów przy bojlerze – 7 przypadków, pęknięta płytka – 4 przypadki, pęknięcia na ścianie – 2 przypadki, blokujący się zamek w drzwiach – 1 przypadek, uszkodzony kabel elektryczny – 1 przypadek. Ilość tych usterek oraz ich rodzaj nie odbiega znacząco od usterek występujących na podobnego rodzaju inwestycjach realizowanych przez innych inwestorów i wynika bezpośrednio z powszechnego zjawiska tzw. sezonowania (dosychanie ścian i wylewek podłogowych, osiadanie fundamentów, praca drewnianej konstrukcji dachowej). Ponadto odnotowano stosunkowo dużą liczbę przypadków nadmiernej wilgoci w pomieszczeniach – 7 przypadków, jednakże w tych sytuacjach każdorazowo okazało się, że w pomieszczeniach nie działała wentylacja grawitacyjna na skutek pozamykanych specjalnych nawietrzników montowanych w oknach. Na miejscu wykonano pomiary przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych i po otwarciu nawietrzników, uprzednio zamykanych przez lokatorów, każdorazowo potwierdzono, że wentylacja jest sprawna i pozwala na sprawne usuwanie wilgoci z pomieszczenia.

Z uwagi na częste zgłaszanie problemu nadmiernie wysokich rachunków za energię elektryczną (energia służy na osiedlu także do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania c.w.u.), we wszystkich przypadkach dokonano odczytu zużycia energii (w okresie grudzień 2021– styczeń 2022) oraz wykonano na ich podstawie symulację rocznych kosztów ogrzewania wraz z podgrzaniem c.w.u. Z dokonanej analizy wynika, że na osiedlu koszty te, w przeliczeniu na 1 m2/rok, wynoszą od 33,81 zł do 69,41 zł, a przeliczając to na miesięczne opłaty otrzymamy kwoty od 3,57 zł do 6,53 zł (patrz tabela poniżej). Wyjątkiem są tutaj dwa lokale, gdzie miesięczne opłaty za 1 m2 określono na kwoty 9,31 zł i 13,05 zł – w pierwszym z nich podczas kontroli stwierdzono utrzymywanie bardzo wysokiej wilgotności powietrza oraz temperatury wewnętrznej sięgającej 27ºC, w drugim przypadku prowadzone jest postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia przyczyn ponadnormatywnego zużycia energii.

Dokonując porównania danych zawartych w tabeli, warto mieć na uwadze, że jako dane wyjściowe posłużyły rachunki za energię elektryczną z miesięcy zimowych (tj. grudzień-styczeń), a więc okresu, kiedy to należy się spodziewać najwyższych kwot z uwagi na zastosowany elektryczny system c.o. Dla potrzeb symulacji przyjęto, że tak wysokie koszty ogrzewania będą występowały przez cały sezon grzewczy, czyli 180 dni w roku.

Przeprowadzona analiza kosztów dowodzi, że system ogrzewania na osiedlu, oparty na elektrycznych matach podłogowych, nie powoduje nadmiernych rachunków za energię elektryczną. Rachunki pozornie wydają się być wyższe niż w gospodarstwach domowych z innym systemem c.o., jednakże gdy uwzględnimy, że w ramach tych rachunków regulowane są należności także za ogrzewanie mieszkania oraz podgrzewanie c.w.u., dojdziemy do wniosku, że koszty te nie tylko nie są wyższe, ale niejednokrotnie okażą się korzystniejsze niż suma kosztów wszystkich nośników energii w innego rodzaju lokalach. Przykładem niech będą tutaj koszty wyłącznie c.o., jakie ponoszą mieszkańcy osiedla budynków wielorodzinnych w Woli Krzysztoporskiej, korzystający z ciepła sieciowego, ustalone na poziomie 5,35 – 5,70 zł/m2/miesięcznie czy też budynków komunalnych w takich miejscowościach jak Gomulin czy Parzniewice na poziomie 6,15 – 6,42 zł/m2/miesięcznie. Zestawiając te koszty z kosztami c.o. oraz podgrzania c.w.u. na nowym osiedlu (od 3,57 zł do 6,53 zł/m2/miesięcznie) oraz mając na uwadze fakt, że wyliczeń dokonano na podstawie rachunków za energię elektryczną zużytą w miesiącach grudzień i styczeń, wniosek nasuwa się jeden – system ogrzewania działa sprawnie i wydajnie, generując koszty niższe niż w większości budynków wielorodzinnych na terenie gminy.

Tabelka z wyliczeniem kosztów energii

Wójt gminy Wola Krzysztoporska

Roman Drozdek