INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Przypominamy, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Podmioty obowiązane do ponoszenia tych opłat zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, Wójtowi Gminy w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html
Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Renata Wawrzyńczak, tel.: 44 616 39 82, e-mail: r.wawrzynczak@wola-krzysztoporska.pl.