Informacja w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatku osłonowego

na niebieskim tle napis Dodatek osłonowy, n górze Trcza antyinflacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, że 04.01.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (DZ.U. Z 2022 r. poz.1). Ten jednorazowy dodatek jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej i ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

Dodatek osłonowy przysługuje po spełnieniu warunku kryterium dochodowego:

– osobom gospodarującym jednoosobowo, jeżeli ich miesięczny dochód nie przekracza 2.100 złotych netto;
– osobom w gospodarstwach wieloosobowych, jeżeli ich miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza 1.500 złotych netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski o dodatek osłonowy złożone do 31.07.2022 r. będą rozpatrywane na podstawie dochodu za 2020 rok, natomiast wnioski złożone od 01.08.2022 będą rozpatrywane na podstawie dochodu za 2021 rok.

Dodatek osłonowy przysługuje:

– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mieszkającym na terenie RP;
– cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy;
– zamieszkującym i przebywającym na terenie RP obywatelom państw UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo pobytu stałego w RP.

Dodatek osłonowy przysługuje w kwocie:

400 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
600 zł w przypadku gospodarstwa od 2 do 3 osób
850 zł w przypadku gospodarstwa od 4 do 5 osób
1150 zł w przypadku gospodarstwa od 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek wynosi:

500 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
750 zł w przypadku gospodarstwa od 2 do 3 osób
1062,50zł w przypadku gospodarstwa od 4 do 5 osób
1437,50 zł w przypadku gospodarstwa od 6 osób

Terminy składania wniosków wypłat dodatku osłonowego:

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 17.01.2022 do 31.10.2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem PORTALU ePUAP http://epuap.gov.pl.

Wnioski złożone po 31.10.2022 r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy do 31.01.2022 dodatek będzie wypłacony w 2 równych ratach, gdzie I rata zostanie wypłacona do 31.03.2022, a II rata do 02.12.2022 r.
Kwota dodatku osłonowego z wniosków złożonych po 31.01.2022 zostanie wypłacona jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

W przypadku wątpliwości informacji na temat dodatku osłonowego udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów: 44 616-32-84 wew. od 11 do 17.

Wzór wniosku do pobrania w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Wniosek-dodatek-osłonowy 175 KB 1038