Informacja w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż 12.08.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym (DZ.U. Z 2022 r. poz.1692).

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym gdy:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego),
  • główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone co Centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo w kwocie 3 000 złotych.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo jednoosobowe) lub osobę fizyczną, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy przysługuje:

  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mieszkającym na terenie RP,
  • cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, lub czasowy, zamieszkującym i przebywającym na terenie RP obywatelom państw UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo pobytu stałego w RP.

Wnioski o dodatek węglowy składać można od 22.08.2022r. do 30.11.2022r. Wnioski złożone po 30.11.2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP https://epuap.gov.pl

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku wątpliwości informacji na temat dodatku węglowego udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów 44 61-63-284 wew. od 11 do 23.

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Wniosek Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
216 KB 813
2 pdf Informacja RODO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
51 KB 392