„Inicjatywy obywatelskie dla środowiska” – będzie pomoc i pieniądze

Budki dla ptaków, ścieżka przyrodnicza, a może wymiana oświetlenia na ledowe? Masz pomysł na ekologiczną inicjatywę – zgłoś się koniecznie do piotrkowskiego stowarzyszenia EURO-CENTRUM.

Stowarzyszenie Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM w Piotrkowie Tryb. w partnerstwie z Piotrkowskim Towarzystwem Przyrodniczym zapraszają do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu „Inicjatywy obywatelskie dla środowiska”.
W ramach projektu można całkowicie sfinansować ekologiczne inicjatywy obywatelskie zgłaszane przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.), szkoły, małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia. Wartość inicjatyw może wahać się od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Preferowane będą inicjatywy o wartości od 5 do 30 tys. zł.

Dzięki projektowi można zagospodarować tereny publiczne, rozwiązać lokalne problemy związane z ochroną środowiska, na które dotychczas nie można było znaleźć środków finansowych z innych źródeł – zachęcają Małgorzata Kociniak, dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia EURO-CENTRUM i Marcin Kaźmierczak, prezes Piotrkowskiego Towarzystwa Przyrodniczego. – Wystarczy tylko zgłosić chęć wzięcia udziału w projekcie i przedstawić swoją inicjatywę dla środowiska, a my zajmiemy się resztą. Spośród zgłoszonych inicjatyw wybrane zostaną najciekawsze, których realizacja jest niezbędna dla rozwiązania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska i które mają szansę na sfinansowanie ze środków NFOŚiGW.

Prosimy o zgłaszanie inicjatyw dla środowiska na załączonej karcie w terminie do 20 grudnia 2015 r. na adres email: ptppiotrkow@gmail.com

Konsultacje dotyczące zgłaszanych inicjatyw prowadzone są pod numerem tel. 44 647-12-53 i numerem tel. 512-349-211.

Obszary, dla których może być udzielone finansowanie to:
– czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
– przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
– ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
– ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
– odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
– zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
– zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
– rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
– modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
– usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
– renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
– ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
– działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Przykładowymi inicjatywami mogą być np.
– zabiegi ochronne na drzewach pomnikowych i alejach drzew
– wykonanie platform dla bocianów
– pielęgnacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego
– zarybienie zbiornika wodnego
– utworzenie ścieżki przyrodniczej z montażem tablic edukacyjnych
– wieszanie budek dla ptaków
– wstawianie przepustów w tamach bobrowych w celu obniżenia poziomu wody terenów przyległych
– zabezpieczenie przed skutkami działalności bobrów np. grodzenie terenów, zabezpieczanie drzew
– remont poddasza szkoły, które jest miejscem bytowania nietoperzy
– wykonanie cięć pielęgnacyjnych na drzewach w parku miejskim
– rewitalizacja parku szkolnego
– utworzenie skweru przyrodniczo-rekreacyjnego
– ptasia stołówka przy przedszkolu
– utworzenie „zielonego podwórka” na dziedzińcu kamienicy
– utworzenie pasieki edukacyjnej
– budowa małej architektury na terenie parku,
– instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia placu zabaw
– wymiana źródeł światła w budynku szkoły/organizacji pozarządowej na oświetlenie ledowe
– montaż kolektorów słonecznych na budynku szkoły
– zakup nowego kotła w budynku stowarzyszenia
– odtworzenie zadrzewień śródpolnych
– założenie skweru z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych
– budowa platformy obserwacyjnej

Miejsca realizacji inicjatyw muszą być miejscami ogólnodostępnymi, tj. nie mogą być ogrodzone bez prawa wstępu i nie mogą znajdować się na terenach prywatnych.

Kontakt:
Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO-CENTRUM”
ul. Dąbrowskiego 20
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44/ 649-76-62
fax. 44/ 649-76-61
e-mail: eurocentrum@piotrkow.info.pl
www.euro-centrum.org
www.piotrkow.info.pl

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Karta inicjatywy 32 KB 476