Jak będzie wyglądać droga w Glinie? Można zgłaszać uwagi do projektu!

Droga, obok znak z napisem Glina

Po której stronie będzie znajdował się chodnik, a gdzie ścieżka rowerowa? Z jakich materiałów będą wykonane? Który zakręt zostanie złagodzony? To wszystko znalazło się w koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 110457E w miejscowości Glina w gminie Wola Krzysztoporska. Do 31 maja 2021 mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do rozwiązań przyjętych w koncepcji.

Trzy kilometry drogi zupełnie nowej jakości – z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, a przy okazji rozbudowany wodociąg – to olbrzymi projekt dotyczący odcinka drogi od miejscowości Glina do granic Piotrkowa Trybunalskiego. Planowana do przebudowy i rozbudowy droga gminna nr 110457E ma charakter drogi łączącej miejscowości gminy Wola Krzysztoporska (m.in.: Glinę, Piaski, Krzyżanów) z Piotrkowem Trybunalskim. Odcinek drogi objętej wnioskiem ma długość 3,012 km.

Na co możemy liczyć w ramach realizacji tego zadania? Poprawiona zostanie geometria jezdni i skrzyżowań (w tym celu konieczny będzie podział i wykup niektórych przylegających do drogi działek). Na części długości szerokość pasa drogowego wymagała będzie dostosowania do odpowiednich parametrów, a więc drogę trzeba będzie przebudować i rozbudować. Przewidziane jest również oświetlenie uliczne.

Na poprawę warunków komunikacji i bezpieczeństwo mogą liczyć nie tylko kierowcy, ale i piesi czy też miłośnicy rowerów i rekreacji różnego typu. Wzdłuż drogi powstanie bowiem nie tylko chodnik, ale i ścieżka rowerowa. Jak będzie przebiegać?

Od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Glina (początek projektowanego odcinka) ścieżka rowerowa o szerokości 2 m (na projekcie oznaczona kolorem czerwonym) znajdzie się po prawej, wschodniej stronie (od strony Longinówki). Zaproponowano wykonanie jej z kostki betonowej.

Po lewej stronie znajdzie się chodnik (oznaczony kolorem żółtym) o szerokości 2 m, również z kostki betonowej.

Do miejsca ok. posesji 36a (ok. 1490 m) chodnik i ścieżka zlokalizowane są bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Dalej ścieżka rowerowa odsunięta będzie od jezdni (pomiędzy ścieżką a drogą będzie rów). Ten układ drogowy zachowany będzie do skrzyżowania z drogą z Gąsek.

Zakręty i skrzyżowania będą wyprofilowane i dostosowane do obecnych przepisów (czyli złagodzone). Pojawią się także zjazdy do posesji.

Od skrzyżowania z drogą z Gąsek w kierunku Piotrkowa po stronie prawej (od Longinówki) pojawi się wspólna ścieżka pieszo-jezdna o szerokości 2,5 m (dla rowerzystów i pieszych) oznaczona kolorem zielonym.

Za skrzyżowaniem z ul. Spacerową w Bujnach ścieżka zmienia lokalizację ze wschodniej na zachodnią i tak biegnie niemal do granic Piotrkowa.

Dokładną lokalizację wszystkich elementów drogi można prześledzić na załączonym projekcie, a dane konstrukcyjne znajdują się poniżej.

Ten projekt poddajemy pod Państwa ocenę i prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących zastosowanych w nim rozwiązań.

Uwagi można składać mailowo pod adresem:

sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

z dopiskiem: „Przebudowa drogi Glina-Piotrków Trybunalski”

lub pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5; 97-371 Wola Krzysztoporska.

Na Państwa uwagi czekamy do 31 maja 2021 r.

Przypomnijmy, że zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i składa się z dwóch etapów. Etap I to opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich koniecznych branż (m.in. projekty budowlane, organizacja ruchu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień). To właśnie ten etap jest teraz realizowany. Etap II to wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej mają się zakończyć do 31 stycznia 2022 r. Termin wykonania całości to 30 września 2023 r.

A oto szczegółowy opis poszczególnych elementów przebudowywanej drogi.

Konstrukcje poszczególnych obiektów drogowych

Jezdnia

– Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 (AC11S)
– Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 4 (AC16W)
– Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr 6 (AC22P)
– Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 kruszywem C90/3 gr. 20 cm
– Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cl.5/2 hydraulicznym gr. 26 cm lub 36 cm (w zależności od odcinka drogi)

Pobocza

– Warstwa z niesortu (destruktu pochodzącego z rozbiórki) gr. 14 cm

Zjazdy

Zjazdy do posesji oraz publiczne:

– Wibroprasowana kostka betonowa koloru szarego gr. 8 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

– Warstwa z kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2,0 – gr. 20 cm

Chodniki poza odcinkiem PKP

– Wibroprasowana kostka betonowa koloru szarego gr. 6 (kolor szary) podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

– Warstwa z kruszywa związanego cementem klasy Cl,5/2,0 – gr. 10 cm

– Uzupełnienie niedoboru gruntu piaskiem lub kruszywem z rozbiórki

Ścieżka rowerowa oraz ścieżka pieszo jezdna poza odcinkiem PKP

– Wibroprasowana kostka betonowa koloru szarego gr. 6 (kolor czerwony) podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm
– Warstwa z kruszywa związanego cementem klasy Cl,5/2,0 – gr. 10 cm

– Uzupełnienie niedoboru gruntu piaskiem lub kruszywem z rozbiórki

Ścieżka rowerowa oraz ścieżka pieszo-jezdna na terenie PKP

– Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 (AC11S)

– Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 4 (AC 16)

– Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr 6 (AC22P)

– Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 kruszywem C90/3 gr. 20 cm

– Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cl,5/2 hydraulicznym gr. 36 cm

UWAGA: oddzielenie jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika za pomocą linii krawędziowej P-7d

Projekt przebiegu drogi wraza z infrastrukturą

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Droga Glina Piotrków PZT 3 MB 520