Jak wykorzystywać będziemy gminne nieruchomości?

Ile mamy gminnych nieruchomości i jak będziemy nimi gospodarować? Zarządzeniem wójta gminy Wola Krzysztoporska przyjęty został plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021.

 

Zarządzenie Nr 125/18

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • 1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2019-2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykonanie zarządzenia się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 125/18
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 14 listopada 2018 r.

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

na lata 2019 – 2021

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 50, poz. 650, poz. 1000 i poz. 1089) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Wola Krzysztoporska.

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wola Krzysztoporska opracowuje się na lata 2019 – 2021.

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości nakreśla główne kierunki i działania związane z gospodarowaniem mieniem Gminy. Przyjęto założenie, że w stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na poszczególne lata, w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego oraz podejmowanymi uchwałami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami.

Plan zawiera:

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

2) prognozę:

 1. a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,
 2. b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,
 3. c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
 4. d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

 • 1.  Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały one oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zasób nieruchomości umożliwia skuteczną realizację polityki przestrzennej i inwestycyjnej gminy.
 • 2. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Gminy Wola Krzysztoporska.

Tab. 1. Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości w lutym 2018 roku

Lp. Typ użytku Powierzchnia [ha]
1 drogi 285,7906
2 tereny przemysłowe 2,5426
3 lasy 5,3101
4 nieużytki 2,2634
5 pastwiska 26,5214
6 użytki rolne 95,8793
7 rowy 1,6597
8 tereny mieszkaniowe 3,9835
9 inne tereny zabudowane 17,0359
10 grunty rolne zabudowane 4,4245
11 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 5,6388
12 łąki 15,0092
13 sady 1,7959
14 tereny kolejowe 0,4753
15 grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych 1,3675
16 grunty pod wodami powierzchniowymi 0,5329
17 grunty zadrzewione, zakrzewione 2,7235
ogółem 472,9541

Tab. 2. Nieruchomości gminne oddane w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp. Miejscowość Powierzchnia [ha]
1 Wola Krzysztoporska 0,8233
2 Mąkolice 0,1479
3 Bogdanów 0,3126
ogółem 1,2838
 • 3. 1. Prognoza dotycząca nabywania nieruchomości do zasobu

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2019-2021 będzie następowało poprzez:

1) zakup, zamianę, darowiznę;

2) komunalizację – nabycie własności nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz.191 z późn.zm.);

3) nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych – wydanych w sprawie nabywania gruntów m.in.: pod drogi zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.), na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), na podst. art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474);

4) inne czynności prawne jak np. pierwokup, zasiedzenie.

Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych oraz nieruchomości, które podlegają przejęciu na rzecz Gminy Wola Krzysztoporska z mocy prawa.

Przewiduje się prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości. Trudna do określenia jest powierzchnia nieruchomości jaka w ciągu trzech lat obowiązywania planu może wejść do zasobu, zależy to m.in. od czasu trwania postępowań prowadzonych przez Urząd Wojewódzki w Łodzi, sądy oraz od zaplanowanych środków w budżecie gminy.

 1. Prognoza dotycząca udostępnienia nieruchomości Gminy Wola Krzysztoporska

1) Zbywanie nieruchomości gminnych odbywa się za zgodą Rady Gminy Wola Krzysztoporska wyrażoną w odrębnych uchwałach.

W latach obowiązywania planu zbycie nieruchomości będzie odbywać się po uzyskaniu zgody Rady Gminy Wola Krzysztoporska wyrażonej w odrębnych uchwałach. Zbyciu podlegać będą nieruchomości, które nie są niezbędne do realizacji celów publicznych.

2) Nieruchomości, które nie będą przeznaczone na cele niezbędne do realizacji zadań gminy mogą być udostępniane na warunkach określonych w umowie dzierżawy, najmu lub użyczenia. Nieruchomości należące do zasobu mogą być także przekazywane do zarządzania jednostkom organizacyjnym gminy lub sołectwom w celu realizacji zadań.

Formy udostępnienia nieruchomości:

1) dzierżawa;

2) najem:

 1. a) lokali użytkowych;
 2. b) lokali mieszkalnych;

3) administrowanie;

4) użyczenie.

 • 4. Prognoza poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu

Na podstawie analizy lat poprzednich szacuje się, że wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu wyniosą w ok. 52 000 zł rocznie.

Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

– sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących wycen zbywanych nieruchomości;

– ogłaszanie w prasie informacji o przeznaczeniu nieruchomości o sprzedaży oraz ogłoszeń
o przetargu;

– usługi geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi oraz wznowieniami granic nieruchomości lub rozgraniczeniem nieruchomości komunalnych;

– koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów;

– koszty zakupu wypisów z ksiąg wieczystych;

– opłaty sądowe oraz koszty sporządzania umów notarialnych.

Kwota powyższa nie obejmuje kosztów zakupu działek. Koszty zakupu działek będą określone w uchwale budżetowej oraz akcie notarialnym. Wysokość wydatków będzie zależna od kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej.

 • 5. Prognoza dotycząca wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Wola Krzysztoporska oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminy
 1. Gmina Wola Krzysztoporska w latach 2019-2021 nie przewiduje wpływów osiąganych z opłat lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, gdyż aktualnie nie oddano i nie planuje się do oddania nieruchomości komunalnych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd.
 2. Gmina Wola Krzysztoporska planuje wpływy z tytułu:
 3. a) oddania w najem lokali użytkowych ok. 360 000 zł brutto rocznie;
 4. b) oddania w najem lokali mieszkalnych ok. 380 000 zł rocznie;
 5. c) umów dzierżawy ok. 5 500 zł brutto rocznie;
 6. d) oddania w użytkowanie wieczyste ok. 8 300 zł netto rocznie.
 • 6. Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Wola Krzysztoporska oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminy

Wpływy z powyższych tytułów zwiększać się będą corocznie o wysokość wskaźnika inflacji.

 • 7. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Wola Krzysztoporska

Zagospodarowanie nieruchomości zasobu Gminy Wola Krzysztoporska w latach 2019-2021 odbywać się będzie zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych. Dopuszczalna jest zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania poszczególnych nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Oddanie nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie następować będzie w formie umowy. Zwiększanie lub udostępnianie zasobu Gminy Wola Krzysztoporska odbywać się będzie w sposób zgodny z §3 niniejszego Planu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Zmiana zagospodarowania nieruchomości komunalnych związana będzie w szczególności z realizacją zadań gminy, w tym zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w uchwale budżetowej i wieloletnich planach inwestycyjnych.