Jak zdobyć środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej. Omówienie zasad naboru w ramach Działania VII.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 10 lutego 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00 (rejestracja od godz. 11:45) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, I piętro. (termin rekrutacji do 5 lutego 2020 r.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, organizatorzy proszą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4018-spotkanie-informacyjne-dotyczace-pozyskiwania-srodkow-na-rozwoj-infrastruktury-opieki-spolecznej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

a) dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych:
– remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
– adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
b) projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:
– w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka
– w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
c) projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu są możliwe pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu (stanowią element szerszej inwestycji).
d) mieszkalnictwo socjalne, wspomagane i chronione:
– przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dopuszczalne będzie wsparcie części wspólnych budynków mieszkalnych)
e) tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
– budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). Inwestycje stanowić muszą uzupełnienie interwencji EFS, umożliwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym, w celu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców.

Dla kogo?
Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program spotkania
1. Omówienie zakresu wsparcia w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, dotyczącego w szczególności:
Celów i założeń konkursu, w tym:
– podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie;
– typów projektów;
– wydatków możliwych do sfinansowania;
Zagadnień formalnych i merytorycznych;
Zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie;
Omówienie kryteriów.
2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
3. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 jpg Infrastruktura opieki społecznej program1 115 KB 217