Jaka nazwa dla ulicy „Bez nazwy”?

Asfaltowa ulica z chodnikiem z kostki brukowej
Dotąd tzw. ul. „Bez nazwy” w Woli Krzysztoporskiej

Wójt gminy Wola Krzysztoporska zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Krzysztoporska.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest nadanie nazwy ulicy drodze gminnej nr 110492E oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 155/10, 155/15, 155/16, 155/14, 154/1, 155/6, 155/13, 164/5, 156/2,164/7, 165/1, 166/3,157/5, 166/5, 157/7, 158/2, 169/3, 170/1, 163, 171/1, 172/1, 159/2, 160/2, 173/1,174/1, 715/4, 715/6, 162/38,162/29,162/31,175/3,175/5, 176/1,711/1, 177/3, 153/7, 153/4 obręb Wola Krzysztoporska.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 13 września 2021 roku do dnia 24 września 2021 roku.

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej 110492E oznaczonej numerami działek :155/10, 155/15,155/16, 155/14, 154/1, 155/6, 155/13, 164/5, 156/2, 164/7, 165/1,166/3, 157/5, 166/5, 157/7, 158/2, 169/3, 170/1, 163, 171/1, 172/1, 159/2,160/2, 173/1, 174/1, 715/4, 715/6, 162/38, 162/29, 162/31, 175/3, 175/5, 176/1, 711/1, 177/3, 153/7, 153/4 obręb geodezyjny Wola  Krzysztoporska skierowane są do właścicieli działek przylegających do w/w drogi (tj. strona północna, od numeru ewidencyjnego działki162/30 do numeru działki 153/3, strona południowa, od numeru ewidencyjnego działki 177/4 do numeru działki 153/5.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania propozycji do nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Krzysztoporska na formularzu ankiety (w załączeniu).
Dokumenty te udostępnione będą w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5 (pokój 6a) w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz u sołtysa sołectwa Wola Krzysztoporska. Wypełniony formularz ankiety należy złożyć w okresie konsultacji w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej lub przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl. Wyniki konsultacji wraz z informacją o uwzględnieniu lub odmowie proponowanej nazwy ulicy oraz wskazanie innych nazw ulicy, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Wola Krzysztoporska posiadający w dniu przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 93.21 z dnia 9.09.21 ul. Bez Nazwy 56 KB 91