Jaki czynsz za garaż?

ZARZĄDZENIE NR 135/18 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu dla lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 oznaczonego Nr 3, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 994 z późń. zm.) wójt gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:
§ 1. Ustalam wysokość stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego (garaż) będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, znajdującego się w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50, oznaczonego Nr 3, w kwocie: 4,00 zł netto plus podatek VAT, z tytułu najmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.